Lokallagets historie

Stiftelsesmøtet ble holdt på Husabø ungdomsskole i Egersund 15. januar 1986.

Følgende historikk, skrevet av Johan Tore Rødland, stod i Falco nr. 3, 1996, s. 164-165:


NOF, Dalane lokallag 10 år.

Et lite tilbakeblikk

Det er nå i januar 1996 ti år siden lokallaget ble stiftet. Uten å gjøre alt for mye ut av jubileet, kan det likevel være på sin plass å stoppe opp og se litt tilbake.

Stiftelsesmøtet ble holdt på Husabø ungdomsskole 15jan. 1986. Etter annonsering i lokalavisen møtte det opp over 50 interesserte personer. Det ble valgt et styre på 5 personer. Av disse har faktisk både formannen , Ivar Sleveland, og kassereren, Steinar Grøsfjell, innehatt sine verv i hele tiårsperioden. Valgkomiteen har dermed hatt en enkel jobb disse årene.

Antall medlemmer har vært relativt stabilt. Før lokallaget ble opprettet var det kun 14 medlemmer i distriktet, men allerede etter 3‑4 år var vi med familiemedlemmer nesten oppe i 100. Deretter har det vært en viss tilbakegang, og antall medlemmer ser ut til å ha stabilisert seg på 60‑70. En del utskiftinger har det vært, men en fast kjerne har vært stabil og holdt aktiviteten på et høyt nivå hele perioden.

Hva har vi så drevet med disse årene ?

Møtevirksomheten må sies å ha vært høy. Første torsdag hver måned kl.18.30 fra september til juni har det vært fuglemøte i Dalane. I flere år vekslet vi fra måned til måned mellom møtelokaler i Sokndal, Egersund og Bjerkreim, men de siste par årene har vi måttet droppe Bjerkreimsmøtene. Vi håper imidlertid at antall aktive medlemmer i Bjerkreim vil stige slik at vi kan begynne med møter der igjen. På møtene har det normalt møtt opp fra 15 til 30 medlemmer for å høre siste nytt, se lysbilder eller video, teste seg i vår faste konkurranse, spise kake og prate fugl. De siste 3 årene har lokallaget satset på egne barnevennlige julemøter med risengrynsgrøt og leker, noe som har vært en stor suksess ! Alderssammensetningen på møtene har vært god, fra 5 til over 80 år ; det samme kan dessverre ikke sies om fordelingen mellom kjønnene. Heldigvis er det lyspunkter også her.

Hvert semester har også lokallaget arrangert turer, både lokalt og til litt fjernere lokaliteter. Ringmerkingstur til Hegrestad eller Lomeland første søndag etter skolestart er bla. blitt en fast tradisjon, slik at de som ikke selv er ringmerkere skal få se småfugl på nær hold, samt få se hvordan ringmerking foregår. En del av turene har vi forsøkt å gjøre mer familievennlige enn en tradisjonell «kryssetur» til Jæren. 1 1987 og 88 hadde vi Jomfrulandturer som mange husker med glede, likeså turen til Håland ved Knaben 9.-11. juni 1989. Oppslutningen på turene har variert mye. De første årene var oppmøtet stort på alle turer, så har det vært en periode med liten oppslutning; turer har faktisk måttet avlyses p.g.a. liten interesse; men det nå ser ut til å bedre seg igjen. Årets turer har alle hatt bra oppmøte !

Ønsket om å ha en lokal fuglestasjon var nok til stede fra starten, men det var først i 1989 at vi kom et skritt nærmere realiseringen av dette. Da ble det nemlig gjort kjent at bygningene knyttet til Eigerøy fyr skulle selges i forbindelse med automatiseringen av fyret.

Allerede på styremøte i Bjerkreim 9.2.89 ved tok styret følgende :» Styret skal undersøke muligheter for overtakelse/leie av lokaler, og tar sikte på en befaring til lokalitetene 5.3.89». Etter befaring og forsøksfangst i 89 og 90 fikk vi til avtale med kommunen om disponering av hobbyhuset til fyrmesterboligen, slik at Eigerøy fuglestasjon kunne starte opp for fullt fra og med 1991. Dermed kan vi også feire jubileum for stasjonsdriften på Eigerøy fyr i år, i og med den 5. sesongen nettopp er avsluttet ! Mange interessante resultater er det allerede blitt, både av trekktellingene og ringmerkingen der ute, men vi har nok også mye spennende i vente de neste årene. Nå som det er blitt vei ut vil det også bli lettere for medlemmene å to seg ut dit, slik at Fyret i enda større grad enn nå kan bli et samlingspunkt for lokallaget.

Hva har vi så drevet med når vi ikke har vært på Fyret, organiserte turer eller møter ?

Jo, foruten at 9 av medlemmene er med i Sokndal RG og merker ca. 10.000 fugl årlig, har medlemmene i de årene deltatt i NOF-prosjekter som hagefugl, vinterfugltelling, vinteratlas, ankomstregistrering, reirkort, registrering av oljeskadd sjøfugl, svanetelling, NOF's årets fugl prosjekter, internasjonal fugledag, Rogaland rugekasseprosjekt og sikkert enda flere.

Vi har sendt uttalelser i fere reguleringssaker og andre høringssaker, f.eks. den mye omtalte og omdiskuterte våtmarksplanen for Rogaland. Vi har også foretatt registreringsarbeid og rapportskriving i forbindelse med konsekvensanalysen for utbygging av Barstadvassdraget. Vi har vært representert i friluftslivets kontaktutvalg i Eigersund, og har samarbeidet med kommunen om flere friluftsarrangementer.

Selvsagt er det ikke mulig å tå med alt Dalane lokallag har drevet med i 10 år gjennom et kort tilbakeblikk som dette. De som føler at deres aktivitet er glemt tar ha meg unnskyldt. Det som også kunne vært moro, både for de som har hengt med i alle de 10 årene, og for de som er kommet til etter hvert, hadde vært om vi laget et møte som en «mimrekveld» til høsten, der medlemmene tok med en del lysbilder eller papirfotos der personene var med. For det er vel ikke til å komme fra at fuglefolk er ivrigere til å to bilder av fugl enn av folk. En annen ide kunne vært å samle en del bilder og avisutklipp i en egen perm som et slags historisk dokument over foreningens aktiviteter. Jeg tar ikke standpunkt til hvem som eventuelt skal gjøre det ved siden av all annen rapportskriving, men våger likevel å kaste fram ideen.

La meg til slutt få ønske at foreningen greier å holde et høyt aktivitetsnivå også i de neste 10 årene. Kanskje formannen framdeles heter Ivar Sleveland?

Takk!


Glimt fra festen i anledning 15-års jubileet