Årsmelding for 2008

Publisert: Rune Edvardsen Wednesday  14. January 2009

Styret

Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder), John Grønning (kasserer), Rune Edvardsen (sekretær), Leif Arne Lien, Alf Laksesvela (styremedlemer), Bjørn Erik Paulsen, Egil Omdal og Johan Tore Rødland (varamedlemmer).

Valgkomiteen har bestått av Petter Weido Larsen (leder) og Roald Lomeland.

Roald Lomeland har vært revisor.

Det har vært 2 styremøter i 2008. På årets første styremøte var det naturlig nok fjorårets regnskap som var hovedtema. Regnskapet var fortsatt ikke mottatt til møtet i februar. Dette, i tillegg til at lokallagets bankinnskudd var forsvunnet, førte til at vi derfor så oss nødt til å politianmelde lokallagets forrige kasserer. Saken er til behandling hos politiet og vi avventer sakens utvikling.

På årets andre styremøte i november la vi programmet for våren 2009. Noe arbeid også angående anmeldelsen.

Økonomi

Økonomien i lokallaget er for tiden dårlig, og det går mot et lite underskudd for 2008. Lokallagets tidligere bankinnskudd på lokallagets gamle konto er ikke lenger tilgjengelig. Ref. Politianmeldelse. Det ble i 2008 valgt ny kasserer og ny kont oppretta: 3344.20.39637

Medlemmer

Lokallaget hadde 58 medlemmer ved utgangen av 2008. Av disse er 39 hovedmedlemmer og 19 familiemedlemmer. Vi har dermed hatt en økning på 2 hovedmedlemmer og 1 familiemedlem i forhold til 2007.

Møter og turer

Det har vært 9 medlemsmøter inkludert årsmøtet i januar. Oppmøtet har variert mellom 8 og 20 personer. Møtene har som vanlig blitt holdt på Pingvinen fritidsklubb i Egersund den første torsdagen i måneden. Det har ikke vært møter i tidsrommet juni til september.

Den annonserte turen til Lista i april ble avlyst.

Fellesturen til Eigerøy fyr 2 – 4 mai ble avholdt med 3 deltagere fra lokallaget. Stavanger turistforening avlyste desverre få dager før turen skulle avholdes. Våre 3 deltagere brukte helga til ringmerking og trekktellinger på fyret. På søndagen arrangerte Eigersund kommune et arrangement på fyret og Johan Tore sørget for at deltakerne fikk en orientering om stasjonen.

Søndag 24. august ble det avholdt felles ringmerkingstur til Lomeland. 7 – 8 personer var med og det blei merka ca 100 fugler. Andre spennende arter ble i tillegg observert i området, blant annet en overflygende hvitryggspett.

Verv/representasjon

John Grønning er medlem av LRSK-Rogaland.

Johan Tore Rødland er kasserer i NOF-Rogaland.

Gunnvor Krone er medlem av Falco-redaksjonen.

Ivar Sleveland, Gunnvor Krone, Johan Tore Rødland, John Grønning og Rune Edvardsen deltok fra fredag til lørdag 29-30.11 på et NOF seminar på Kvassheim fyr. Det var representanter for styrene i lokallagene i NOF-Rogaland, for styret i NOF-Rogaland, LRSK-Rogaland, Stavanger Museum, Falco-redaksjonen, landstyret i NOF og generalsekretæren for NOF sentralt som var samla. Målet med seminaret var å diskutere rekruttering av nye medlemmer og fanesaker framover. Det blei også diskutert mulige framtidige strukturer for lokallagene, NOF-Rogaland og mot NOF sentralt.

Representanter frå Statens Naturoppsyn og frå Fylkesmannen i Rogaland var invitert til å delta og holdt interresante foredrag om naturvern.

Stavanger Museum fortalte om planene for ringmerkinga framover og vyer om drifta av Reve Ornitologiske stasjon. Bjarne Oddane orienterte om NOF sitt hubro-prosjekt på Sør-Jæren og i Dalane.

Generalsekretæren i NOF sentralt, Kjetil A, Solbakken informerte om NOF sentralt og planene framover.

Eigerøy Fuglestasjon

Aktiviteten ved fuglestasjonen var for 2008 en del større enn for fjoråret. Stasjonen var bemanna 41 dager og det er en økning med 8 dager. Flest dager hadde JGR – 18, JTR – 13, ISL – 11, GBK- 8, LAL – 7. I tillegg hadde 12 personer 1 og 2 dager.

Totalt 17 personer er dermed registrert i loggen, hele 5 flere enn fjoråret. Det blei registrert 115 arter i 2008, mot 110 i 2007. Av arter kan nevnes 5 Traner, 4 Båndkorsnebb, 2 Svartstruper, 3 Gulnebblom, 1 Havlire, 1 Taffeland og 1 Sotsnipe.

Det har også vært 10 dager med ringmerking. På våren ble det kun ringmerket under lokallagsturen. På høsten ble det ringmerket på 7 dager. Tross flere forsøk ble det kun kontrollert 1 Havsvale. Det ble ringmerket 72 fugler av 28 arter. Spesielle arter var 1 Rødstjert og 7 Grankorsnebb. Løvsanger ble den mest merkede arten med 21 individer. Det ble kontrollert 1 Havsvale, 2 Jernspurv og 1 Heipiplerke.

Totalt kan man dermed se at aktiviteten ved stasjonen har vært større i 2008 enn i 2007. Håper denne trenden fortsetter for 2009.

Vi har også hatt flere dager med dugnad på fyrmesterboligen. Dette er dugnad som vi har påtatt oss for å få bruke stasjonen. Hele 11 medlemmer har deltatt på dugnad. Arbeidet har bestått av skraping og maling av boligen. I forbindelse med Molvær konserten som Eigersund kommune arrangerte i sommer, stilte vi opp med sjauemannskap. Tilsammen hadde vi over 60 dugnadstimer.

Det planlegges en utstilling i fyrtårnet på Eigerøy fyr med tema fugl. Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland har deltatt i møte med Jone Omdal fra Egersund kommune om dette.

I forbindelse med Eigerøy arbeidskirke sitt jubileumsarrangement i fyrmesterboligen i august, viste Johan Tore Rødland deltakerne rundt på fuglestasjonen.

Hjemmesiden

Lokallaget sine web-sider på internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/oppdateres jevnlig av medlemmene. Gustav og Harald Steensland er web-ansvarlige.

Markedsføring

Informasjon om lokallaget er opphengt på oppslagstavla på Eigerøy fyr.

Prosjekter

Medlemmene har deltatt i prosjekter på fossekall og havørn, hekkefugltakseringer og registrering av ankomsttider. Noen medlemmer har også vært med på registrering av ropende Hubroer. Kaldt men spennende.

Ringmerking

Flere av medlemmene er med i Sokndal ringmerkingsgruppe. B.E.Paulsen er gruppeleder. Aktiviteten har vært brukbar.

Noen av lokallagets medlemmer ønsker at nytt lisenskurs holdes.

Vikeså, 12. jan. 2009. Revidert etter årsmøte.

For styret i NOF-Dalane

Rune Edvardsen

Sekretær