Årsmelding 2004

Publisert: Johan Tore Rødland Wednesday  12. January 2005

Årsmeldingen for 2004 er nå lagt ut

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag.

Styre
Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); Leif Arne Lien og Bjørn Erik Paulsen (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal, Alf Laksesvela og John Grønning (vararepr.).

Valgkomiteen har bestått av Petter Weido Larsen (leder) og Gustav Steensland.

Det har vært holdt 2 styremøter i 2004. Utover fastsetting av halvårsprogrammene er det vedtatt en høringsuttalelse samt oppnevnt revisor (Roald Lomeland).

Økonomi
Økonomien er god i lokallaget. Via Eigersund kommune fikk vi i år kr.1300,- i offentlig støtte fra de interkommunale kulturmidlene i Dalaneregionen.

Det har også vært et godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25- kg sekker med solsikkefrø.

Medlemmer
Lokallaget hadde ved utgangen av året 56 medlemmer, derav 22 familiemedlemmer.

Av de 56 medlemmene er 13 under 25 år.

Dette er en nedgang på 3 medlemmer i forhold til 2003.

Møter og turer
Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et oppmøte på ca. 15 – 25 medlemmer. Møtedagene har også i år vært første torsdag hver måned, unntatt om sommeren, med møtesteder vekselvis i Sokndal og Egersund.

Lokallaget har arrangert 5 turer: Jæren 14.3,11.6 og 10.10, samt ringmerkingstur til Lomeland 22.8. Planlagt overnattingstur til Lista i april måtte avlyses pga liten interesse. Tur med låvesvalemerking i Gådå 12.9 ble forsøkt gjennomført, men måtte avbrytes pga værforholdene. Antall deltakere har variert fra 2 til 10.

Terminprogrammene har også i år vært trykket opp i farger og sendt ut til lokallagets medlemmer.

Verv /representasjon
John Grønning er medlem av LRSK i Rogaland.

Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland er styremedlemmer i NOF avd. Rogaland

Johan Tore Rødland sitter også i NOF’s sentralstyre.

Bjørn Erik Paulsen og Gunnvor Krone er medlemmer av Falcoredaksjonen.


Eigerøy fuglestasjon
Aktiviteten ved fuglestasjonen har vært god. Stasjonen har hatt god bemanning også i år, totalt 67 dager mot 81 i 2003. Fremdeles er det noen få ildsjeler med John Grønning i spissen som står for storparten av aktiviteten der ute. Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking. Totalt ble der observert 144 arter dette året mot 151 i 2003.

I anledning 150-årsjubileet for Eigerøy fyr den 15.november ble det på initiativ av johan Åkre i Egersund Kystforening gjennomført et arrangement for spesielt inviterte i maskinrommet på fyret. Ivar sleveland og Johan Tore Rødland var til stede fra NOF Dalane.

Hjemmesiden
Lokallagets hjemmeside på Internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/ er tilrettelagt for at medlemmene selv kan legge inn informasjon og bilder ved å logge seg inn med en personlig kode. Flere medlemmer har benyttet seg jevnlig av denne muligheten, men det er ønskelig med enda flere bidragsytere. Gustav og Harald Steensland er Web-ansvarlige.

Markedsføring
Johan Tore Rødland deltok den 22.mars på orienteringsmøte om arrangementet ”Frivillighet i sentrum” som foregikk 12.juni. Arrangementet er en presentasjon av kommunens frivillige , organisasjoner i byteltet. NOF Dalane var representert med egen stand, der hovedvekten var lagt på å presentere NOF’s nye satsingsprosjekt ”Fuglevennen”.

Etter forslag fra Gustav Steensland på forrige årsmøte er det i løpet av 2004 etablert 3 foringsplasser for fugl i Eigersund kommune, med en ansvarshavende for hvert av stedene: Vannbassengene (Leif Arne Lien), Lunhulen på Hellvik (Gustav Steensland) og Kiellandskogen (Kurt Klungland). Informasjonsplakater om foringsplassene, inkludert henvisning til lokallagets hjemmeside, er satt opp i tilknytning til foringsplassene.

Informasjonstavle om fuglestasjonen og lokallaget, inkludert halvårsprogram, står ved Eigerøy fyr.

Høringer
Lokallaget har uttalt seg i forbindelse med utbygging av det hyttefelt i Lund kommune.

Prosjekter
Medlemmer av lokallaget har som tidligere deltatt i en rekke prosjekter med varierende antall deltagere. Ansvarlige på lokal eller fylkesplan er satt i parentes.

Hagefugltelling (Bjørn Erik Paulsen), fossekall (I.Sleveland), hekkefugltaksering (Ivar Sleveland), havørn (I. Sleveland) og registrering av ankomsttider (I.Sleveland). I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.

Ringmerking
Flere av medlemmene er medlemmer i Sokndal ringmerkingsgruppe. B.E.Paulsen er gruppeleder. Aktiviteten har vært som normalt, og Ivar Sleveland har nok en gang utført den største innsatsen.

Øvrige aktiviteter
Det ble også i år arrangert et vellykket julebord for medlemmer med følge, hvor det deltok hele 24 personer. Arrangementet ble i år avholdt på Rytterstua ved ridehallen på Bakkebø, som vi hadde fått låne takket være Leif Arne Lien.

For styret i NOF, Dalane lokallag

Johan Tore Rødland
sekretær