Årsmelding 2002

Publisert: Johan Tore Rødland Tuesday   3. December 2002

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag.

Styre
Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning : Ivar Sleveland (leder); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); John Grønning og Sigfred Mydland (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal, Alf Laksesvela og Leif Arne Lien (vararepresentanter).
Det har vært holdt 3 styremøter i 2002. og det er behandlet i alt 22 saker. 
Valgkomiteen har bestått av Gustav Steensland og Roald Lomeland.

Økonomi
Økonomien er god i lokallaget. Via Eigersund kommune fikk vi i år kr.3000,- i offentlig støtte fra de interkommunale kulturmidlene i Dalane-regionen.
 
Lokallaget har bidratt til oppdatering av viltkartverket i Lund kommune, og mottok 31.12 kr.20.000,- for dette oppdraget. Dette medfører en misvisende høy beholdning ved årsskiftet, i og med utbetalingen skjedde så sent på året at ingen av disse midlene hittil er utbetalt til dekning av kjøreutgifter i forbindelse med feltarbeid for deltakerne i prosjektet. 

Det har også vært godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25 kg-sekker med solsikkefrø. 

Medlemmer
Lokallaget hadde ved utgangen av året 66 medlemmer, derav 27 familiemedlemmer. Av de 66 medlemmene er 18 under 25 år. Dette er en økning på 3 medlemmer i forhold til 2001. 

Møter
Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et oppmøte på ca. 15 - 25 medlemmer. Møtedagene har også i år vært første torsdag hver måned ,unntatt om sommeren, med møtesteder vekselvis i Sokndal og Egersund. 

Turer
Lokallaget har, i tillegg til arrangementet nevnt i neste punkt, arrangert 5 turer : Jæren 10.3, nattur til Jæren 7.6, ringmerkingstur til Mydland i Sokndal 18.8 , Eigerøy fyr 22.9 og Utsira 11.-13.10. Deltagelsen på turene har variert, vanligvis mellom 5 og 10 deltakere.

Med tanke på å markedsføre lokallaget ble for øvrig vårens program samt utfyllende opplysninger om NOF Dalane trykket i farger og i tillegg til medlemmene også sendt ut til skolene i Dalane.

Andre arrangementer
I perioden 3-11.mai hadde lokallaget besøk fra vår vennskapsklubb i Minnesota, St.Paul Audubon Society. Programmet, som Gustav Steensland var hovedansvarlig for, omfattet bl.a. turer til Eigerøy fyr, Jæren, Sirdalen og Utsira. Det inngikk også en festmiddag på Egersund hotell. Alt i alt ble det et meget vellykket utvekslingsbesøk. 

Verv/representasjon
Roald Lomeland har sittet i Lund kommunes arbeidsgruppe for kartlegging av biologisk mangfold.. 
John Grønning er medlem av LRSK (sjeldenhetskomiteen i Rogaland).

Bjørn Erik Paulsen er redaksjonsmedlem i NOF avd. Rogalands medlemsblad Falco

Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland er styremedlemmer i NOF avd. Rogaland

Johan Tore Rødland sitter også i NOF's sentralstyre. 

Eigerøy fuglestasjon
Fuglestasjonen ved Eigerøy fyr er fortsatt et av de viktigste satsningsområdene for lokallaget. Stasjonen har hatt god bemanning også i år, totalt 75 dager. Fremdeles er det noen få ildsjeler med John Grønning i spissen som står for storparten av aktiviteten der ute.

Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking. 

Det ble satset ekstra på havsvalefangst i år, noe som gav en solid årsrekord på over 80 fangete individer. Ny merkeart for stasjonen var dvergfluesnapper. Totalt ble der observert 145 arter dette året, derav 3 nye for stasjonen.

Stasjonen har også blitt malt utvendig i høst. Behovet for maling var spesielt stor på dør og vinduer. Sammen med navneskiltet gir stasjonen nå et godt førsteinntrykk. Nå mangler bare den lenge planlagte informasjonstavlen . 

Hjemmesiden
Lokallagets hjemmeside på Internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/ ,er under kontinuerlig utvikling og er lokallagets ansikt utad.. Siden gir en god oversikt over lokallagets organisering og aktiviteter, og har fått gode tilbakemeldinger fra publikum. Det er likevel ønskelig at flere medlemmer bidrar med observasjonen og annet stoff til hjemmesiden. Gustav og Harald Steensland er ansvarlige for driften av siden. 

Høringer
Lokallaget har hatt "Kommuneplan for Bjerkreim, Arealdelen" og "Forslag til avløpsplaner for områdene Hellvik og Nordre Eigerøy" til uttalelse . Lokallaget hadde ikke innsigelser til noen av planene.

Prosjekter
Medlemmer av lokallaget har som tidligere deltatt i en rekke prosjekter med varierende antall deltagere. Ansvarlige på lokal eller fylkesplan er satt i parentes. 

Vinteratlas (Johan Tore Rødland), hagefugltelling, (Bjørn Erik Paulsen), fossekall (I. Sleveland), hekkefugltaksering (Ivar Sleveland), gulerle (B.E. Paulsen), havørn (I. Sleveland) og registrering av ankomsttider (I. Sleveland). I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.

Andre oppdrag
Lokallaget har også på oppdrag av Lund kommune bidratt til oppdatering av kommunens viltkartverk. Det er lagt ned et betydelig feltarbeid i dette, selv om det ikke lot seg gjøre å dekke alle deler av kommunen.

I forbindelse med at det i andre uke av mars ble rapportert om mange oljeskadd fugler langs kysten av Jæren fikk NOF avd. Rogaland i oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavdeling å forsøke å kartlegge omfanget av skaden. Flere lokallagsmedlemmer deltok i feltarbeidet fra Sirevåg og nordover. 

Ringmerking
Flere av medlemmene er medlemmer i Sokndal ringmerkingsgruppe. B.E. Paulsen er gruppeleder. Aktiviteten har vært som normalt, og Ivar Sleveland har nok en gang utført den største innsatsen.

Øvrige aktiviteter 
En klasse fra Eigerøy Barneskole var med Ivar Sleveland på ringmerking av fugleunger i Tengsskogen.

I samarbeid med John Grønning og Ivar Sleveland har elever fra fra Samfundet skole har vært tilstede ved ringmerking av låvesvaler på Tengesdal. Elever fra samme skole har også fått opplæring om fugl på Eigerøy fuglestasjon av John Grønning . Johan Tore Rødland har i tillegg vist lysbilder og snakket om fugler i nærmiljøet på Samfundet skole, hvor det var meget stor interesse fra elevenes side.

Året ble avsluttet med et julebord for medlemmene. 

For styret i NOF, Dalane lokallag

Johan Tore Rødland

Sekretær

Godkjent på årsmøtet 3.1.2002