Årsmelding 2000

Publisert: Johan Tore Rødland Sunday   3. December 2000

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag.

Styre
Styret har i 2000 hatt følgende sammensetning : Ivar Sleveland (leder); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); John Grønning og Sigfred Mydland (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal, Alf Laksesvela og Leif Arne Lien (vararepr.).
Det har vært holdt 2 styremøter i 2000.
Valgkomiteen har bestått av Bjørn Erik Paulsen og Roald Lomeland.

Medlemmer
Lokallaget hadde ved utgangen av året 61 medlemmer, derav 23 familiemedlemmer.

Møter
Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et gjennomsnittlig oppmøte på ca. 15 medlemmer. Møtedagene har også i år vært første torsdag hver måned ,unntatt om sommeren, med møtesteder vekselvis i Sokndal og Egersund. 

Turer
Lokallaget har arrangert 4 turer : Vinteratlastur til Jæren 6.2, "Stortur" til Eigerøy fyr 12-14.5, nattekskursjon til Jæren 31.5 og ringmerkingstur til Hegrestad 20.8. Deltagelsen på turene har vært nedadgående, og den planlagte spetteturen i Dalane 9.4 samt overnattingsturen til Lista 30.9-1.10 måtte dessverre avlyses. Størst oppslutning hadde nattekskursjonen til Jæren. 

Økonomi
Økonomien er god i lokallaget. Via Eigersund kommune fikk vi også i år kr. 6000,- i offentlig støtte fra de interkommunale kulturmidlene i Dalaneregionen. Det har også vært godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25 kg-sekker med solsikkefrø. 

Eigerøy fuglestasjon
Fuglestasjonen ved Eigerøy fyr er fortsatt et av de viktigste satsningsområdene for lokallaget. Bemanningen har vært bedre enn de siste par årene, men det er dessverre fremdeles bare noen få ildsjeler som står for storparten av aktiviteten der ute.

Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking. Ringmerkingsaktiviteten var likevel bedre enn de 2 foregående årene, med viersanger som årets høydepunkt. Det ble også merket 24 og kontrollert 5 havsvaler der ute i 2000. 

Det ble kjøpt inn nye varmedresser i 3 størrelser, nye høyttalere til lydanlegget og diverse annet utstyr. Forholdene bør nå ligge godt til rette for å få flere av medlemmene til å ta fuglestasjonen i bruk.. 

Hjemmesiden
Lokallagets hjemmeside på internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/, er betydelig oppgradert i 2000. Gustav og Harald Steensland er ansvarlige for fortløpende oppdatering. 

Lokallaget har også gått til innkjøp av egen scanner, som håndterer både papirfotos, negativer og dias. Alle lokallagsmedlemmer oppfordres til å bidra med stoff til siden. Jo flere som bidrar med stoff og bilder dess bedre vil dette tilbudet bli.

Høringer
Lokallaget har utformet NOF Rogaland's uttalelse vedrørende omlegging av kraftlinjetrase fra Opstad i Hå til Slettebø i Eigersund. Vi har også uttalt oss i forbindelse med anlegging av feriesenter for bobiler på Skadberg og golfbaneprosjekt på Gjermestad. 

Prosjekter
Medlemmer av lokallaget har som tidligere deltatt i en rekke prosjekter med varierende antall deltagere : Vinteratlas (telling av fugl i 10x10km2-ruter), hagefugl, låvesvale, fossekall, svanetelling, hekkefugltaksering (punkttaksering) og registrering av ankomsttider. 

Medlemmer av lokallaget bidro i vesentlig grad til at vinteratlasprosjektet i Rogaland oppnådde dekning i samtlige av fylkets atlasruter.
I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.

Ringmerking
Flere av medlemmene er medlemmer i Sokndal ringmerkingsgruppe, som også i år har satset mye på ringmerking av låvesvale på Tengesdal. Også årets fugl, linerle, har høye merketall i gruppa. Fjorårets satsing resulterte ellers i hele 3 låvesvalekontroller i Sør-Afrika.

Øvrige aktiviteter 
Klasser fra Samfunnet skole i Eigersund samt en 5.klasse fra Lassa skole i Stavanger overnattet i vår i fyrmesterboligen i samarbeid med lokallaget. I den sammenheng fikk vi også kommunen til å ordne toalettet der. Dette gjør det lettere å benytte lokalene til større arrangementer. 

Lokallaget har også jevnlig vært omtalt i lokalavisen, bl.a. med en omfattende presentasjon av årets fugl.


For styret i NOF, Dalane lokallag

Johan Tore Rødland
Sekretær