Årsmelding 2012

Publisert: John Grønning Sunday  13. January 2013

Årsmelding for 2012, også som word-fil.

På vegne av sekretæren ;-)


Årsmelding 2012.

Styret.
Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder), John Grønning (kasserer), Rune Edvardsen (sekretær), Leah Horwood, Alf Laksesvela (styremedlemmer), Gunnar Skjærpe, Egil Omdal og Arne Hadland (varamedlemmer). Johan Tore Rødland ga seg etter 25 år i Styret. Vi takker så mye for innsatsen. Valgkomiteen har bestått av Roald Lomeland og Petter Weido Larsen (leder). Roald Lomeland har vært revisor. Det har vært 2 styremøter i 2012. Årets første styremøte ble tatt på sparket over telefon grunnet tidsfrist for Falco som måtte overholdes, og at styremedlemmer var bortreist og opptatt. Årets andre ble som vanlig holdt hjemme hos Ivar. Saker som har vært oppe i styret: - Dugnad på fyret. - Bilde konkurranse på turstien til fyret. - Utsalgprisen for frø økes. - Innkjøp av utstyr til foreningen. - Planlegging av programmet for vår og høst. Økonomi. Økonomien har i 2012 vært bra. Det ble riktignok et underskudd for 2012, men vi har fortsatt et solid bankinnskudd. Vi tjener penger på frø salg og medlemsmøtene. Medlemmer. Lokallaget hadde 78 medlemmer ved utgangen av 2012. Av disse er 62 hoved-medlemmer og 16 familie-medlemmer. Dette er en økning på 11 hoved-medlemmer i forhold til 2011. Antall familie-medlemmer er det samme som 2011. Møter og turer. Det har i 2012 vært 9 medlemsmøter, inkludert årsmøtet i januar. Oppmøtet på medlemsmøtene er for tiden bra. Møtene har i år blitt holdt i kantina til Egersund rådhus. Møtene avholdes den første torsdagen i måneden kl. 18.30. Det holdes ikke møter i juni, juli og august. På flere av møtene hadde vi foredragsholdere som viste bilder fra inn og utland. Vi hadde også et par møter med egne bilder og konkurranse. Årets første fellestur ble Dressin tur på Flekkefjord banen. Vi var en stor gjeng som stilte opp på Sira grytidlig om morgenen 29. april. Det ble en kald start, men etterhvert som sola kom opp på himmelen ble det godt og varmt. Enda varmere ble det i stigningene opp fra Flekkefjord. På hjemturen hadde vi en lengre mat stopp på Flikkeid. Det ble observert en del fugler på turen, bl.a. Fiskeørn og en ubestemt ørn høyt på himmelen. Takk til Erik Andreassen som var turleder og arrangør. Vi hadde i 2012 to fellesturer til Eigerøy fyr, en på våren og en på høsten. Tradisjonen tro var vårturen med overnatting for de som ville det. Dette var fra 12-13 mai. Det ble ringmerka og observert fugl. Fellesturen på høsten var 14. oktober. Dette ble en bra dag for telling på sjøen med bl.a. over 500 Svartender. Det ble også litt tid for dugnad på begge turene. Ringmerkings-tur til Mydland 12. august. Det ble en fin dag for ringmerking med skyet oppholds vær og lite vind. Det ble ringmerka 124 fugler fordelt på 16 arter. Hele 70 av disse var Lauvsanger. Det ble også merka 10 Munk og 2 Tornsangere. Et titalls personer var innom i løpet av dagen. Sigfred Mydland var turleder.

Verv / representasjon. John Grønning er leder og sekretær i LRSK Rogaland. Han er også styremedlem i NOF-Rogaland. Ivar Sleveland er medlem av Falco redaksjonen. Ivar og Johan Tore har representert NOF-Rogaland på orienterings møte om vindmøllepark på Sira grunnen. NOF-Dalane har inngått samarbeid med Samfundets skole. Vi skal være med på opplæring om fugl i felt og bl.a. ringmerking. Det blir også fellesturer. Vi hadde i 2012 en fellestur til fyret. Roald Lomeland, Leah Horwood, Arne Hadland, Leif Arne Lien og Ivar Sleveland representerte NOF Dalane på Friluftslivets dag i Vannbassengan. Her hadde vi opp nett og demonstrerte ring merking. Det ble også drevet med aktiv verving av nye medlemmer. Lokallaget vårt har også i 2012 bidratt med stoff til Falco. Husk at vi er forplikta til å levere stoff til Falco nr. 3 også neste år. Alle kan levere inn stoff om foreksempel turer til Falco. Eigerøy fuglestasjon. Aktiviteten på fyret har også i 2012 vært bra, på tross av mye dårlig vær, spesielt det siste halvåret. Stasjonen var bemanna 47 dager mot 45 dager i 2011. Dette fordelte seg på 25 dager første halvår og 22 dager i andre halvår. Flest dager hadde denne gang JTR og JGR med 14 dager. ISL-11 dager, BEP, Leah og Eilen med 6 dager, Roald Børve med 4 dager, Arne Hadland, LAL og RED med 3 dager. Gunvor, Petter Weido og KRØ med 2 dager. 16 personer står oppført med 1 dag. I tillegg står også 14 skoleelever. Da er dermed 29 personer registrert i loggen for 2012. Dette er 15 personer mer enn det som ble registrert i 2011. Meget bra og det er gledelig å registrere at en del av disse tilhører den yngre garde. Nye ornitologer på gang? I 2012 ble det registrert 133 arter mot 131 arter i 2011. Av spesielle funn kan vi nevne Gresshoppesanger den 5. oktober (ringmerket) som er den første for stasjonen. Andre sjeldne var Trekryper (2. funn siden 04), Myrhauk (10. funn), Spettmeis (17.funn, 2. siden 04) og Jordugle (22. funn). Kjekke arter som er mer årvisse er Gulnebblom, Havsvale, Polarjo og Lappspurv. Noen dager framstår som meget bra når det gjelder antall arter og antall. Dagen med flest arter var 1. mai med hele 54 arter, blant annet en Gulnebblom. Den 10. mars ble det registrert 450 Tjeld PTN. Årets første Linerle ble registrert 1. april. Når det gjelder lommer så ble 28. april en god dag med 130 Smålom og 7 Gulnebblom. Når vi kommer til mai ble den 13. en god dag med 46 arter. Da ble det bl. a. registrert 3 Polarjo, 90 Smålom og 5 Gulnebblom. For høsten kan vi nevne at årets første Blåmeis ble observert den 22. september, og da med hele 40 individer! 3. og 4. oktober ble det registrert henholdsvis 300 og 360 Havsuler. 5. oktober ble det ny art for stasjonen med Gresshoppesanger. Samme dag ble det også registrert Spettmeis og 2-300 Blåmeis. Svartand ble registrert i stort antall 14. oktober med over 500 individer. Sidensvans ble registrert med 50 individer 28. oktober. På årets siste dag registrerte undertegnede årets første og eneste av Myrhauk. Når det gjelder ringmerking for 2012 har det blitt ringmerka færre fugler enn i 2011. Det ble totalt ringmerka 64 fugler mot 113 fugler i 2011. Det ble ringmerka 7 dager mot 9 dager i 2011. Dette er fordelt med 2 dager om våren og 5 dager om høsten. Det ble ringmerka 16 forskjellige arter med blant annet 3 havsvaler og Gresshoppesanger.. En dag skiller seg klart ut og det er 22. september. Denne dagen ringmerka JTR 38 individer av 13 arter. Den 5. oktober fikk Bjørn Erik en Gresshoppesanger i nettet. Dette er stasjonens første registrering av arten. Det kan også nevnes at den 24. november ble Svartrødstjert for første gang ringmerka på stasjonen. John hadde sittet inne i oppholdsrommet med dørene oppe og skrevet logg. Da han var ferdig oppdaga han en fugl som hadde forvilla seg inn på det ene soverommet. Svartrødstjert!! Den ble fanga inn og ringmerka som stasjonens første av arten. Når det gjelder dugnad fikk vi ikke gjort alt det som skulle gjøres. Det manglet 9 timer. Vi fikk tatt en del malerarbeid, men fikk dessverre ikke tatt alt. Det har vært litt vanskelig å få dette unna med de få brukbare helgene som var. Vi prøver igjen i 2013. Hvis vi er mange personer som er med, kan vi egentlig få unna det meste i løpet av ei helg. Utstillingen på fyret er åpen hver helg i sommersesongen. Hjemmesiden og markedsføring. Hjemmesiden vår er www.nofdalane.net og driftes fortsatt av Gustav og Harald Steensland. De lager også programarket for oss. Vi ønsker herved å benytte muligheten til å takke for godt utført arbeid. Siden oppdateres også jevnlig av medlemmene med bl.a. tur og observasjonsrapporter. Flere bidragsytere ønskes. På hjemmesiden er egen link til artsobservasjoner som viser funn fra hele Dalane. Informasjon om lokallaget er opphengt på oppslagstavla ved fuglestasjonen på Eigerøy. Vi har nå også utstillingen på fyret som er åpen helgene i sommersesongen. Det bidras også med invitasjoner, program og rapporter i Falco. Prosjekter. Medlemmene har deltatt i noen prosjekter for 2012. Det har bl. a. blitt deltatt i hekkefugltaksering og hubro lytting. Ringmerking. Flere av medlemmene er med i Sokndal ringmerkingsgruppe. B.E. Paulsen er leder. Vikeså 11. Januar 2012. For styret i NOF-Dalane Rune Edvardsen Sekretær