Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021
 23. 2022
 24. 2023
 25. 2024

Årsmøtereferat februar 2023

Denne ble mottatt fra Jan Petter allerede i februar!! Har glemt å legge det ut men her er er endelig Jan Petter sitt referat fra årsmøtet:

  

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Årsmøtet ble avviklet i kantinen på rådhuset. 15 medlemmer møtte. Innkalling med saksliste kom sent. Ivar opplyste at dette skyldes at han hadde kommet i skade for å benytte en feil emailadresse når han oversendte programarket til i Gustav Steensland i Stavanger. Dermed ble tiden knapp.

II GODKJENNING AV MØTELEDER OG REFERENT

Årsmøtet godkjente Petter Weido Larsen som møteleder mens Jan Petter Leidland ble godkjent som referent.


III ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Lokallagets sekretær Rune Edvardsen hadde laget årsberetningen for lokallagets virksomhet gjennom 2022. Rune leste gjennom denne for medlemmene. Beretningen viste at det fortsatt er god aktivitet i lokallaget. Som vanlig var det en fyldig og god årsberetning som med noen mindre korreksjoner ble godkjent av årsmøtet.

Årsmeldingen kan leses i sin helhet på NOF Dalane sin hjemmeside.

Kort fra årsberetningen:

Lokallaget hadde ved årsskiftet 127 medlemmer. Dette er fire flere enn ved utgangen av 2021.
2022 ble preget av en gradvis normalisering av samfunnets funksjoner etter to år som ble sterkt påvirket av Covid 19. Det ble avholdt et styremøte. Møter, turer og ringmerkings-søndag på Birkeland ble stort sett gjennomført etter programmet. På Birkeland ble det fanget en spektakulær nattravn. Meget spesielt og dette ble kryss for flere av de tilstedeværende. Det var og gode trekkforhold for småfuglene og hele 279 individer av 23 arter fikk ring på seg.
NOF Dalane har vært representert i forbindelse med Friluftsrådets arrangementer ved Låvaberget. I tillegg deltok også lokallaget i forbindelse med den årlige «Friluftsøndagen» med base ved 1. Vannbasseng den 4. september.
Det har vært rimelig bra dekning på Eigerøy fyr gjennom året med bemanning i 75 dager. Dette var dog 22 færre enn i 2021. Ringmerkingsaktiviteten var imidlertid beskjeden da 103 individer fikk ring rundt foten. I 2021 var antallet 75. Værforholdene var vanskelige gjennom høsten.
I 2022 ble det registrert 129 arter ved fyret. 16 færre enn i 2021. Den mest eksklusive arten var rødhodevarsleren som holdt seg i hagen i tre dager. Dette var en ny art for fyret og andre funn for Eigersund kommune. Forrige funn var for ca. 40 år siden i Skadbergområdet. Til sammen er det nå observert 234 arter på fyrområdet.
Når det gjelder dugnadsinnsatsen ble det utført mindre oppdrag med søppel og småting rundt stasjonen. Stavanger Turistforening har nå overtatt hovedhuset.
Sokndal ringmerkingsgruppe er fremdeles aktiv med 10 medlemmer. Siden 1981 er det ringmerket over 300.000 fugler. En spesielt sterk høstkveld rapporteres fra Gådå der 426 fugler ble ringmerket. 342 av disse var låvesvaler.

REGNSKAP FOR 2022

John Grønning hadde forfall og Rune gikk gjennom regnskapet for 2022. Se hjemmesiden for en mer detaljert gjennomgang.  Den økonomiske situasjonen i lokallaget er stabil. Lokallaget har et bankinnskudd på kr. 49808.36.

 Året endte med et overskudd på kr. 8560.64. I dette tallet er det innarbeidet et overskudd fra frøsalget på kr. 12.450. Øvrig drift av lokallaget gikk således med et mindre underskudd i 2022. Balansen for 2022 var på kr. 115 653.36    

Regnskapet ble deretter godkjent av årsmøtet.


IV VALG

Valgkomiteen presenterte sin innstilling for årsmøtet. Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens forslag. 

LEDER:  Ivar Sleveland gjenvalgt for 1 år.

STYREMEDLEMMER:  John Grønning og Petter Weido Larsen gjenvalgt for 2 år. 

Rune Edvardsen og Alf Laksesvela ikke på valg.

VAREMEDLEMMER:  Frank Tønnesen, Roald Børve og Gerhard Haaland gjenvalgt for 1 år.

VALGKOMITEEN:  Johan Tore Rødland gjenvalgt for 2 år. Roald Lomeland ikke på valg.

V  EVENTUELT

Petter Weido Larsen pekte på det presset som Dalane naturen står overfor fremover. Nye store vindmøllefelter, til sammen 2000 hyttetomter foreslått, stor Europavei gjennom regionen samt omfattende mineralforekomster på Helleland/Heskestad. Det ble litt debatt omkring dette og enighet om at vern av biologisk mangfold og  hensyntaken til naturvern interesserer synes å befinne seg nederst på prioriteringslisten i alle Dalanekommunene. Lokallaget har gitt uttalelser i forbindelser med flere saker.

Oppsummert av Jan Petter Leidland

 • John Grønning
 • 3. May 2023

Programarket våren 2023

 • Harald Steensland
 • 1. February 2023

Innkalling til årsmøte 2.2.2023

I siste liten kommer saksliste for årsmøtet og valgkomiteens innstilling 

Saksliste for årsmøtet:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Årsberetning og regnskap
Valg
Eventuelt
 

 

Valgkomiteens forslag er gjenvalg for alle verv. Det innebærer følgende:

 

Styre:

Ivar Sleveland (leder, gjenvalg 1 år)

John Grønning (styremedlem, gjenvalg 2 år)

Petter Weido Larsen (styremedlem, gjenvalg 2 år)

Roald Børve (varamedlem, gjenvalg 1 år)

Frank Tønnesen (varamedlem, gjenvalg 1 år)   

Gerhard Haaland (varamedlem, gjenvalg 1 år)

 

Styremedlemmer Rune Edvardsen og Alf Laksesvela er ikke på valg     

 

Valgkomite

Johan Tore Rødland (gjenvalg 2 år)

 

Roald Lomeland er ikke på valg

 

Johan Tore Rødland og Roald Lomeland

                   Valgkomite

 

 • John Grønning
 • 1. February 2023

Programark våren 2023

Dalane Lokallags program for våren 2023.

Medlemsmøte 12. januar. Bildeforedrag av Oskar Kenneth Bjørnstad. «Resultater av forskning på sjøfugler i Karmøy kommune»

Årsmøte 2. februar.  Bildeforedrag av Ranveig Marie Nesse.  «Finland, og andre fine naturopplevelser»

Medlemsmøte 2. mars. Vi tar med egne bilder.

Medlemsmøte 13. april. Bildeforedrag av Jan Kåre Ness. «Bird on a wire»

Fellestur til Lista lørdag 29. april. Trekket er i gang så det blir skåding og shopping.

Medlemsmøte 4. mai. Det blir fugle kviss av Roald Lomeland og mulighet for egne bilder.

Fellestur til fyret lørdag og søndag 3. til 4. juni. Skåding og grilling med mulighet for overnatting.

 • John Grønning
 • 5. January 2023