Vedtekter

§ 1

Navn

Lokallagets navn er

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag. Foreningen for fuglevern.

§ 2

Formål

Lokallagets formål er å

1. arbeide for vern av naturmiljøet i alminnelighet og verdifulle fuglelokaliteter i særdeleshet.

2. fungere som bindeledd og talerør for natur- og fugleinteresserte i Dalane.

3. ved møter, kursvirksomhet, ekskursjoner, prosjekter m.m. å øke interessen for og kunnskapen om vår fuglefauna.

§ 3

Styre

Styret skal bestå av minimum 3 personer: leder, kasserer og sekretær.

I tillegg kan styret bestå av 2 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer.

Styret konstituerer seg selv.

Styret kan oppnevne nødvendige komiteer og tillitsmenn.

Styrevedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 4

Valg

Leder velges separat for 1 år om gangen. Øvrige medlemmer velges for 2 år, slik at halvdelen av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år om gangen.

I tillegg velger årsmøtet en valgkomité bestående av 2 medlemmer, slik at et av valgkomiteens medlemmer er på valg hvert år.

Valgkomiteens forslag til styre samt styrets forslag til valgkomité sendes medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen.

Alle medlemmer av styre og valgkomité kan gjenvelges.

§ 5

Medlemskap

Medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland bosatt i Dalane er automatisk medlem i lokallaget.

§ 6

Kontingent

Lokallaget har ikke særskilt kontingent utover kontingenten som innbetales til NOF avd. Rogaland (fylkesavdelingen).

§ 7

Årsmøte

Styret innkaller til årsmøte.

Faste poster på årsmøtet er årsberetning, årsregnskap og valg. Vedtak treffes med simpelt flertall. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig forhåndsstemme.

§ 8

Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Forslag om endringer bekjentgjøres for medlemmene i årsmøteinnkallelsen.

Vedtektene må ikke stå i strid med vedtektene til NOF avd. Rogaland.

§ 9

Oppløsning

Ved eventuell oppløsning tilfaller lokallagets eiendeler NOF avd. Rogaland. En eventuell oppløsning må vedtas på to påfølgende ordinære årsmøter med 2/3 flertall.

****

Vedtatt på årsmøtet i Dalane lokallag 06.01.94.

Sist endret på årsmøtet 06.01.00.