Referat fra årsmøtet 8.1.2009

Publisert: Johan Tore Rødland Fredag   6. februar 2009

Årsmøtet i NOF, Dalane lokallag, ble avholdt torsdag 8.januar 2009 i på Pingvinen fritidsklubb i Eigersund. Leder Ivar Sleveland ønsket de 15 frammøtte velkommen til årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Det var ikke fremmet formelle saker eller forslag til vedtak på årsmøtet fra noen av medlemmene.

2. Valg av møteleder og referent

Bjørn Erik Paulsen ble valgt til møteleder og Johan Tore Rødland som referent.

3. Årsmeldingen og regnskap

Årsberetningen ble framlagt av sekretær Rune Edvardsen og vedtatt med et par tilføyelser. Disse gjaldt omvisning på fuglestasjonen ved Johan Tore Rødland i samband med jubileumsarrangement for Eigerøy arbeidskirke i august og at Ivar Sleveland, John Grønning og Johan Tore Rødland har deltatt i møte med Jone Omdal, Eigersund kommune om samarbeidsprosjekt med Eigersund kommune om utstilling i fyrtårnet med tema fugl.

Revidert regnskap ble framlagt av John Grønning. I og med det ennå ikke foreligger godkjent regnskap for 2007, og midler på konto disponert av tidligere kasserer ikke er blitt overført til ny foreningskonto, tok årets regnskap utgangspunkt i en beholdning på kr.0,00 pr. 1.jan. 2008.

Regnskapet viste et underskudd på kr. 241,50. Underskuddet er gjeld til kasserer, og blir tilbakeført til kassere r straks midler komme inn til foreningen. Kommunal støtte for 2008 ble ved en feil overført til konto disponert av tidligere kasserer, og er ikke blitt tilbakeført til foreningen.

Leif Arne Lien mente formuleringen ”Gåve til misjonshøgskolen” på kr.1000,- var uheldig, spesielt i forhold til den svake økonomien i lokallaget. Etter diskusjon på årsmøtet ble posten vedtatt endret til ”Driftsutgifter hjemmeside”, siden det i realiteten dreier seg om adgang til å benytte Misjonshøgskolens server til lokallagets hjemmeside.

4. Valg

Valgkomiteen fremmet følgende forslag til nytt styre:

  • Leder (velges for 1 år): Ivar Sleveland (gjenvalg)
  • Styremedlemmer (velges for 2 år): Leif Arne Lien (gjenvalg) og John Grønning (gjenvalg). (Alf Laksesvela og Rune Edvardsen var ikke på valg i år)
  • Varamedlemmer (velges for 1 år): Egil Steinar Omdal (gjenvalg), Johan Tore Rødland (gjenvalg) og Gunnar Skjærpe (ny).

Alle de foreslåtte hadde sagt seg villig.

Valgkomiteens forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

Styret ved Ivar Sleveland fremmet følgende forslag til valgkomite:

  • Leder :Roald Lomeland (ikke på valg).
  • Valgkomitemedlem (velges for 2 år) : Petter Weido Larsen (gjenvalg).

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til revisor var uteglemt. Det rådet usikkerhet hvorvidt revisor i følge vedtektene skulle velges på årsmøtet eller utnevnes av styret. Roald Lomeland var villig til å fortsette i vervet. Årsmøtet og styret varsamstemte i å gjenvelge Roald Lomeland som revisor.

5. Eventuelt

Det ble diskutert hvorvidt lokallaget skulle søke om tilskudd fra fylkesavdelingen på grunn av den svake økonomien for tida. Diskusjonen konkluderte med at dette skulle avventes til det ble konkrete behov for midler.

John Grønning orienterte om nytt prosjekt på registrering av ilanddrevne sjøfugl initiert av NINA.

6. Lysbildekåseri

Etter det formelle årsmøtet viste John Grønning bilder fra en rundtur på Island han og Rune Edvardsen gjennomførte i mai 2008.

Johan Tore Rødland
referent