Årsmelding 2007

Publisert: John Grønning Thursday  20. March 2008

Årsmelding for 2007 er nå lagt ut, med revideringer godkjent på årsmøtet 10.1.2008 og på styremøte 7.2.2008.

Styret

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder), John Grønning (sekretær), Steinar Grøsfjell (kasserer), Leif Arne Lien, Bjørn Erik Paulsen (styremedlem), Alf Laksesvela, Egil Omdal, Johan Tore Rødland (varamedlemmer).

Valgkomiteen har bestått av Petter Weido Larsen (leder) og Roald Lomeland. Roald Lomeland har vært revisor.

Det har vært 2 styremøter i 2007. Blant sakene som har blitt behandla er høringsutkast til fylkesdelplan for vindkraft, konsekvensutredning for Gravdal vindpark og høringsuttalelse i forbindelse med eit hyttefelt på Skailand i Eigersund. JTR, ISL og JGR har vært på informasjonsmøte med Eigersund kommune i forbindelse med fremtidig drift av Eigerøy fyr.

Økonomi

Det er ikkje levert rekneskap for 2007. Tidlegare kasserer har heller ikkje gjort rede for lokallagets konto. Saken er oversendt politiet.

Medlemmer

Lokallaget hadde 55 medlemmer ved utgangen av 2007. Av desse er 37 hovedmedlemmer og 18 familiemedlemmer. Det er det same som i 2006, men med 2 fleire hovedmedlemmer.

Møter og turer

Det har vært 9 medlemsmøter inkludert årsmøtet i januar. Oppmøtet har variert mellom 10 og 20 personer. Møtene har som vanlig blitt vært på Pingvinen fritidsklubb i Egersund den første torsdagen i måneden. Det har ikke vært møter i tidsrommet juni til september.

Det har blitt avholdt dagstur til Lista 1.4 med 8 deltakere. Fellesovernattingstur til Eigerøy fyr 12-13.5 med Barnas Turlag. Havsvaletur til Eigerøy fyr 4-5.8. Ringmerkingstur til Gådå 9.9.

Ringmerkingsturen til Gådå 9.9 blei avslutta tidlegare en planlagt pga kraftig og vedvarande regn. Det blei imidlertid fanga litt før regnet blei for kraftig.

Verv/representasjon

John Grønning er medlem av LRSK-Rogaland.

Johan Tore Rødland er kasserer i NOF-Rogaland.

Gunnvor Krone er meldem av Falco-redaksjonen.

John Grønning representerte LRSK-Rogaland på NOF’s faunistiske seminar i Trondheim oktober.

Eigerøy Fuglestasjon

Aktiviteten ved fuglestasjonen er igjen lavere enn fjoråret.. Stasjonen har vore bemanna totalt 33 dager. Av desse var 21 på våren og 12 på hausten. Mest dager hadde JTR – 19, JGR – 16, RED – 7, LAL – 4, resten med 2 og 1 dager.

Totalt 12 personer er representert på loggen. Det blei observert 110 arter der ute i 2007, mot 130 arter i 2006. Furukorsnebb var etterlengta ny art. Andre spesielle observasjoner var Lappsporv (8. funn), Stillits, Ringtrost, Svartstrupe (1.funn), Taksvale, Dvergspett (4.funn), Splitterne, Polarjo 20, Tjuvjo 19, Musvåk (1.ste obs. sidan 94), Taffeland (4.de funn), Havsvale 2 rm. Dvergdykkere 8, Gulnebblom 2, 136 smålom 12.5 og 237 13.5. Totalt 48 antall fugler blei ringmerka på Eigerøy fyr i 2007.

Aktiviteten på fyret har lidd sterkt pga deltakelse i rovfugltellingane i Sør-Rogaland denne hausten.

Ivar Sleveland, Arnt Egeland, Gunnvor B. Krone, Johan Tore Rødland og John Grønning var med på dugnad i forbindelse med anlegging av ny plen ved hytta på Eigerøy fyr.

Hjemmesiden

Lokallaget sine web-sider på internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/oppdaterast jevnlig av medlemmene. Gustav og Harald Steensland er web-ansvarlige.

Markedsføring

Også i år var foreningen representert ved John Grønning, Rune Edvardsen og Johan Tore Rødland på fellesturen med Barnas turlag (Turistforeningen) til Eigerøy fyr.

Informasjon om lokalllaget er opphengt på oppslagstavla på Eigerøy fyr.

Høringer

Lokallaget har uttalt seg i forbindelse med fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland.

Det er sendt uttalelse til reguleringsplan for Gravdal Vindpark i Bjerkreim. Det er også sendt uttalelse i forbindelse med utbygning av eit hyttefelt på Skailand i Eigersund.

Prosjekter

Medlemmene har deltatt i prosjekter på fossekall og havørn, hekkefugl takseringer og registrering av ankomsttider. John Grønning, Gunnar Skjærpe og Rune Edvardsen har deltatt i forbindelse med kartlegging av rovfugltrekket i Sør-Rogaland. Det er også i år konstatert store mengder rovfugl på trekk i området, i tillegg til andre trekkfugler. .

Ringmerking

Fleire av medlemmene er medlemmer i Sokndal ringmerkingsgruppe. B.E.Paulsen er gruppeleder. Aktiviteten har vore brukbar.

Bjerkreim 8.1.2007

Revidert 20.3.2008

For styret i NOF-Dalane

John Grønning
Sekretær