Årsmelding 2006

Publisert: Johan Tore Rødland Thursday   4. January 2007

Årsmelding for 2006, godkjent på årsmøtet 4. jan. 2007.

Styre

Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); Leif Arne Lien og Bjørn Erik Paulsen (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal, Alf Laksesvela og John Grønning (vararepr.). Valgkomiteen har bestått av Petter Weido Larsen (leder) og Roald Lomeland. Roald Lomeland har vært revisor.

Det har vært holdt 2 styremøter i 2006, som har behandlet 5 saker. Sakene har vesentlig dreiet seg om fastsetting av halvårsprogram og drift av fuglestasjonen.

Økonomi

Økonomien er god i lokallaget. Eigersund kommune tildelte oss kr.800,- i offentlig kulturstøtte. Det har også vært et godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25- kg sekker med solsikkefrø.

Medlemmer

Lokallaget hadde ved utgangen av året 55 medlemmer, derav 17 familiemedlemmer. Av de 55 medlemmene er 11 under 25 år.

Det totale medlemstallet er det samme som i 2005, men antall hoved-medlemmer er økt med 3 mens antall familiemedlemmer er redusert med 3.

Møter og turer

Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et oppmøte på ca. 15 – 25 medlemmer. Møtedagene har også i år vært første torsdag hver måned, unntatt om sommeren. Møtelokalet har også i 2006 vært Pingvinen fritidsklubb i Egersund.

Lokallaget har arrangert 5 turer: Spettetur til Sokndal 23.4, Fellestur til Eigerøy fyr med Barnas turlag (Stavanger turistforening) 13-14.5, Kvelds/nattur til Lund for å lytte etter nattravn 10-11.6, Markering av 15-års jubileet for Eigerøy fuglestasjon med grilling og havsvalefangst 5-6.8, Ringmerkingstur til Rødland 20.8 og tur til Jæren 17.9. Antall deltakere har variert fra 3 til 9. I tillegg til de programoppsatte turene gjennomførte lokallaget et ”bombesøk” på Nordre Eigerøy 15.10 med 5 deltakere, men kun vanlige arter ble registrert.

Terminprogrammene har også i år vært trykket opp i farger og sendt ut til lokallagets medlemmer.

Verv /representasjon

  • John Grønning er medlem av LRSK i Rogaland.
  • Johan Tore Rødland er kasserer i NOF avd. Rogaland.
  • Gunnvor Krone er medlem av Falcoredaksjonen.

Eigerøy fuglestasjon

Aktiviteten ved fuglestasjonen har vært noe lavere i 2006, med fremdeles med ganske god dekning. Stasjonen har i år vært bemannet totalt 55 dager,29 på våren og 26 på høsten, mot 62 dager i 2005. Ca. 15 personer har bidratt til loggen, men fremdeles er det noen få ildsjeler som står for storparten av aktiviteten der ute. Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking. Totalt ble der observert 125 arter dette året mot 132 i 2005. Kun 118 fugl ble ringmerket i 2006, derav 35 havsvaler.

Hjemmesiden

Lokallagets hjemmeside på Internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/ oppdateres fortløpende med informasjon om aktiviteten i lokallaget. Gustav og Harald Steensland er Web-ansvarlige.

Markedsføring

I tillegg til fellesturen med Barnas turlag i mai hvor John Grønning hadde ansvaret fra NOFs side, har Johan Tore Rødland hatt omvisning og undervisning om driften av fuglestasjonen for elever fra 3.klasse ved Eigerøy skole 31.5 og elever i 6.klasse ved Husabø skole 13.6.

Referat med bilder er lagt ut på hjemmesiden.

Lokallagets halvårsprogrammer har vært oppslått i informasjonstavla ved fuglestasjonen. Postkassen ved fuglestasjonen, hvor vi har lagt ut prøveeksemplarer av NOFs satsingsprosjekt ”Fuglevennen, har vært godt besøkt, og det har vært nødvendig med etterfylling.

Lokallaget har også i 2006 hatt foringsplasser for fugl i Eigersund kommune. Leif Arne Lien er ansvarlig for foringsplassen i Vannbassengene og Kurt Klungland for Kiellandskogen. Foringsplassen ved Lunhulen på Hellvik måtte avvikles grunnet flytting. Informasjonsplakater om foringsplassene, inkludert henvisning til lokallagets hjemmeside, er satt opp i tilknytning til foringsplassene.

Høringer

Lokallaget har ikke behandlet noen høringssaker i 2006.

Prosjekter

Medlemmer av lokallaget har som tidligere deltatt i prosjekter på fossekall og havørn, hekkefugltaksering og registrering av ankomsttider. På oppdrag av Fylkesmannen gjennomførte flere medlemmer registreringsturer etter hubrolokaliteter i Bjerkreim kommune.

Ivar Sleveland har hatt koordineringsansvaret for disse prosjektene

I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.

Ringmerking

Flere av medlemmene er medlemmer i Sokndal ringmerkingsgruppe. B.E.Paulsen er gruppeleder. Aktiviteten har vært lavere enn normalt, bortsett fra en kjempeinnsats på pullusmerking av Roald Lomeland godt assistert av sønnen Vegard.

Øvrige aktiviteter

Det ble også i år arrangert et vellykket julebord for medlemmer med følge. Det deltok 11 personer

Egersund 04.01.07
For styret i NOF, Dalane lokallag
Johan Tore Rødland
sekretær