Årsmøtereferat 2001

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag   3. januar 2001

Årsmøtet i NOF, Dalane lokallag, ble avholdt torsdag 4.januar 2001 i Gilde Vest's kantine på Tengs. Det var møtt fram 28 medlemmer.

Leder Ivar Sleveland ønsket de frammøtte velkommen.
Det var ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden.
Bjørn Erik Paulsen ble valgt til møteleder og Johan Tore Rødland som referent.

Årsmeldingen ble lest av Johan Tore Rødland. Under punktet "Styre" var Leif Arne Lien ikke kommet med som vararepresentant. Gustav Steensland foreslo at det i headingen på årsmeldingen og i brevheading ellers legges inn adressen til lokallagets hjemmeside. Årsmeldingen ble vedtatt med disse endringene. 

Regnskapet ble framlagt av Steinar Grøsfjell.
Regnskapet ble vedtatt uten endringer.

Gustav Steensland foreslo at det burde tas opp som en styresak hvorvidt styremedlemmer skulle få dekket noen av sine telefonutgifter. Han foreslo også at lokallaget burde overrekke en gave til Ivar Sleveland som takk for at han har stått som leder helt siden stiftelsen. Begge forslagene ble oversendt styret. 

Valg. Valgkomiteens forslag om gjenvalg av det sittende styre ble enstemmig vedtatt.
Styrets forslag på gjenvalg av valgkomiteen ble også enstemmig vedtatt.
Dette ga følgende styresammensetning : Ivar Sleveland (leder); Steinar Grøsfjell, Johan Tore Rødland,
John Grønning og Sigfred Mydland (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal, Alf Laksesvela og Leif Arne Lien (vararepresentanter). 
Valgkomite : Bjørn Erik Paulsen og Roald Lomeland.


Eigerøy fyr
John Grønning gikk kort gjennom status for 2000 på Eigerøy fuglestasjon.
Stasjonen hadde vært bemannet 72 dager, men det var bare drevet ringmerking 25 dager. Det ble ringmerket 487 fugl av 34 arter i 2000. Høyeste antall besøk hadde John Grønning med 26 loggførte dager. 

Foredrag.
Det annonserte foredraget med John Grønning måtte av jobbmessige årsaker utgå.. Harald Lygren reddet situasjonen, og stilte opp på kort varsel med et glimrende foredrag fra en rundreise i Costa Rica.

Eventuelt.
Ivar Sleveland overrakte på lokallagets vegne en gave i form av en fuglebok til Gustav og Harald Steensland som takk for meget god innsats med lokallagets hjemmeside på internett. 

Det ble diskutert hvorvidt foreningen skulle annonsere medlemsmøter i avisen. Tross dårlige erfaringer med dette tidligere, ble det vedtatt å forsøke foran spesielle møter. 

Som vanlig var det servering av kaffe, brus og kaker i pausen.


Johan Tore Rødland 
referent