Årsmelding 2001

Publisert: Johan Tore Rødland Monday   3. December 2001

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag.

Styre

Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning : Ivar Sleveland (leder); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); John Grønning og Sigfred Mydland (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal, Alf Laksesvela og Leif Arne Lien (vararepr.).

Det har vært holdt 2 styremøter i 2001.

Valgkomiteen har bestått av Bjørn Erik Paulsen og Roald Lomeland.

Økonomi

Økonomien er god i lokallaget. Via Eigersund kommune fikk vi i år kr.5000,- i offentlig støtte fra de interkommunale kulturmidlene i Dalaneregionen. Det har også vært godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25 kg-sekker med solsikkefrø.

Medlemmer

Lokallaget hadde ved utgangen av året 63 medlemmer, derav 25 familiemedlemmer.

Dette er en økning på 2 medlemmer i forhold til 2000.

Møter

Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et oppmøte på ca. 15 - 25 medlemmer. Møtedagene har også i år vært første torsdag hver måned ,unntatt om sommeren, med møtesteder vekselvis i Sokndal og Egersund.

Turer

Lokallaget har arrangert 6 turer : Revtangen og Jæren 4.3, Spettetur til Helleland 22.4, Overnattingstur til Lista 25-27.5, ringmerkingstur til Lomeland 19.8 , Jæren 30.9 og til Eigerøy fyr 28.10 . Deltagelsen på turene har variert, vanligvis mellom 5 og 10 deltakere.

Møte/lyttetur til Sokndal 7.6 ble avlyst pga værforholdene.

Andre arrangementer

I anledning Dalane lokallags 15-års jubileum ble det 2. november avholdt jubileumsfest med koldtbord. Dette ble et vellykket arrangement hvor 25 medlemmer deltok.

Eigerøy fuglestasjon

Fuglestasjonen ved Eigerøy fyr er fortsatt et av de viktigste satsningsområdene for lokallaget. Stasjonen har i år vært bemannet 96 dager, hvilket er den tredje beste dekningen i stasjons historie. Fremdeles er det noen få ildsjeler som står for storparten av aktiviteten der ute.

Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking. Ringmerkingsaktiviteten var likevel forholdsvis god i 2001. Blant annet er det ringmerket 37 havsvaler på stasjonen enn i 2001 i tillegg til flere kontroller, noe som er nye rekord..

Stasjonen har vært i regelmessig drift fra 1.1.1991, og lokallaget markerte stasjonens 10-årsjubileum med grillfest der ute den 16 juni. I den anledning ble stasjonens nye logo, laget av Ivar Sleveland, avduket. Fuglestasjonen er dermed blitt mye mer synlig for publikum. Hele 28 medlemmer deltok på arrangementet.

Hjemmesiden

Lokallagets hjemmeside på internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/ ,er under kontinuerlig utvikling og er lokallagets ansikt utad.. Siden gir en god oversikt over lokallagets organisering og aktiviteter, og har fått gode tilbakemeldinger fra publikum. Hjemmesiden fikk også rosende omtale i NOF’s tidsskrift Vår fuglefauna nr. 4/2001. De enkelte medlemmer er blitt flinkere til å rapportere inn observasjoner og andre aktiviteter, men det er ennå behov for mer stoff til hjemmesiden.

Gustav og Harald Steensland er ansvarlige for driften av siden.

Høringer

Lokallaget har uttalt seg om valg av veitrase ved Svelavatnet, samt om et hyttefelt hvor det kan bli konflikt i forhold til hekkende rovfugl.

Prosjekter

Medlemmer av lokallaget har som tidligere deltatt i en rekke prosjekter med varierende antall deltagere : Vinteratlas, hagefugl, låvesvale, fossekall, svanetelling, hekkefugltaksering (punkttaksering), registrering av ankomsttider og Norsk hekkefuglatlas..

I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.

Lokallaget har inngått en avtale med Lund kommune om oppdatering av opplysninger til viltkartverket. Feltarbeidet skal foregå i 2002. Foreningen vil få tildelt kr.20.000,- for arbeidet. Tilgang til sensitive opplysninger i forbindelse med prosjektet gis kun ved undertegnelse av taushetserklæring.

Lokallaget inngikk også avtale med en grunneier angående planer om hyttebygging på holme i Åvendalsvatnet. Hensikten var at hytteeierne pliktet å føre logg over fuglelivet i 5 år, for å se virkningen av hyttebygging på fuglelivet på holmen. Disse resultatene ville så NOF- Dalane Lokallag, Eigersund Kommune og Fylkesmannen fritt kunne bruke å dra nytte av i liknende hyttesaker i fremtiden. Søknaden om hyttebygging ble imidlertid avslått, og dermed legges det hele på is.

Ringmerking

Flere av medlemmene er medlemmer i Sokndal ringmerkingsgruppe, som også i år har satset mye på ringmerking av låvesvale på Tengesdal. Havsvalemerking er også blitt høyt prioritert, selv om det ikke alltid gir høye merketall.

Øvrige aktiviteter

Klasser fra Samfunnet skole i Eigersund har besøkt Eigerøy fuglestasjon 2 ganger, og i tillegg deltatt i forbindelse med ringmerking på Tengesdal.

For styret i NOF, Dalane lokallag

Johan Tore Rødland

Sekretær

Godkjent på årsmøtet 3.1.2002