Årsmelding 1998

Publisert: Johan Tore Rødland Thursday   3. December 1998

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag.

Styret har i 1998 hatt følgende sammensetning : Ivar Sleveland (formann); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); John Grønning og Egil Steinar Omdal (styremedlemmer); Jostein Grastveit og Alf Laksesvela (vararepr.).
Valgkomiteen har bestått av Bjørn Erik Paulsen og Roald Lomeland.

Lokallaget har ved utgangen av 1998 60 medlemmer. Det har vært 3 styremøter i 1998. Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et oppmøte fra 12 til 35 medlemmer. I tillegg ble det på kort varsel arrangert et møte 13.9 hvor Ingvar Grastveit kåserte om låvesvaler og andre fugler i Sør-Afrika. Normalt har det vært ca. 20 medlemmer til stede på møtene. Tradisjonen med et eget julemøte med risengrynsgrøt har fortsatt også i 1998. Møtene har vekselvis vært holdt i bomberommet på Soknatun i Sokndal og på Husabø ungdomsskole i Egersund.

Lokallaget har arrangert 6 turer : Lista 29.3, Eigerøy fyr 25-26.4, Lomeland 23.8 (ringmerkingsturen), Mønstermyr 13.9, Eigerøy fyr 18.10 og ugletur i Dalane 13.11. Deltagelsen på turene har vært mellom 10 og 15, og ingen turer har vært avlyst. Medlemmer av lokallaget deltok også på fylkesavdelingens tur til Kvitsøy 18-20.9.

Økonomien er god i lokallaget. Via Eigersund kommune har vi fått kr.6000,- i offentlig støtte fra de interkommunale kulturmidlene i Dalaneregionen. Det har også vært godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25 kg-sekker med solsikkefrø. 

Eigerøy fuglestasjon er fortsatt et av de viktigste satsningsområdene for lokallaget. Bemanningen har vært jevnt god. Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking. Rapportene t.o.m. 1996 er hittil publisert i Falco.
Lokallaget har lagt ned både penger og dugnadstimer på en innvendig opprustning av fuglestasjonen i 1998. Vi synes resultatet er blitt bra, og håper enda flere vil benytte Eigerøy fuglestasjon i årene framover.

Markedsføring av lokallaget.
Det er lagt ut en kortfattet omtale av lokallaget på internettsiden til NOF avd. Rogaland, inkludert terminprogrammer. Denne siden vil bli utviklet videre i 1999.
Lokallaget har også jevnlig vært omtalt i lokalavisen.
I forbindelse med Eigersund kommunes ferieklubber for barn i barneskolen, har NOF Dalane demonstrert teleskopbruk og fortalt om foreningen på Eigerøy fyr en dag i juni og en i august.
Egil Omdal har også hatt 2 skoleklasser på besøk hjemme, og demonstrert ringmerking på foringsplass. 

Prosjekter med deltakelse av medlemmer i Dalane lokallag.

1. Vinteratlas (10x10 km ruter) : Prosjektet er i meget god gjenge i Dalane. Mange ruter nærmer seg nå en tilfredsstillende dekning. Ca.15 medlemmer har bidratt med opplysninger til prosjektet siste sesong. 
2. Vinterfugltellinger : Punkttaksering av faste ruter hvert år. 2 deltagere vinteren 97/98. Prosjektet har lidd av manglende oppfølging på sentralt hold gjennom flere år.
3. Hagefugltelling : Registrering av maksimalt antall individer av hver art i hagen hver uke fra oktober til mai. Det var 12 deltagere fra Dalane sesongen 97/98 (av 17 totalt i fylket).
4.Svanetelling : Årviss registrering av overvintrende svaner i februar måned . 8 deltagere.
5.Vårtrekk : Registrering av ankomsttider for hver art i hver av kommunene.Ca.20 deltagere. 
6. Reirkort : Detaljerte reirobservasjoner sendes Zoologisk museum i Bergen. 2-3 deltagere.
7. Hekkefugltaksering : Punkttaksering av revir på 20 punkter langs en rute som er fast fra år til år. De 4 medlemmene av lokallaget som hver takserte en rute i 1997 takserte de samme ruten også i 1998.
8. Låvesvaleprosjektet : Ringmerking av unger samt voksne på overnattingsplass.
3 av medlemmer av NOF Dalane har også i år satset stort på dette prosjektet, selv om merketallene ble noe mindre enn i 1997. I tillegg til Tengesdal er det også merket en del på overnattingsplass på Rødland i Helleland.
9. Fossekallprosjektet : Prosjektet går ut på hekke- og vinterregistrering samt ringmerking av fossekall. Det ble foretatt en omfattende registrering langs vassdragene i Dalane i januar 1998, hvor i alt 114 individer ble registrert. 13 medlemmer deltok i prosjektet. 

Arbeidet med kommunevise artslister for Dalane fullført, og vil bli fortløpende ajourført.

På forespørsel av kommunene Lund og Eigersund har lokallaget satt opp oversikt over hekkefunn av grågås og kanadagås i disse kommunene.

I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.
9 av medlemmene er også medlemmer av Sokndal ringmerkingsgruppe, som hadde et meget godt år med et stort antall ringmerkede arter. 


For styret i NOF, Dalane lokallag


Johan Tore Rødland
Sekretær


Godkjent på årsmøtet 07.01.99.