Årsmøtereferat 2004

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag  14. januar 2004

Referatet fra årsmøtet 8 januar 2004 er lagt ut.

Årsmøtereferat.
Årsmøtet i NOF, Dalane lokallag, ble avholdt torsdag 8.januar 2004 i Gilde Vest’s kantine på Tengs.
Leder Ivar Sleveland ønsket de 21 frammøtte medlemmer velkommen..

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Det var ikke fremmet saker eller forslag til vedtak på årsmøtet fra noen av medlemmene.

2. Valg av møteleder og referent
Bjørn Erik Paulsen ble valgt til møteleder og Johan Tore Rødland som referent.

3. Årsmeldingen og regnskap.
Årsberetningen ble framlagt av Johan Tore Rødland og vedtatt uten bemerkinger.
Regnskapet ble framlagt av Steinar Grøsfjell. Det viste et underskudd på kr. 665,85 og en beholdning på kr.14522,14, og ble vedtatt uten bemerkinger.
 
4. Valg. 
Valgkomiteens leder Gustav Steensland ledet valget. John Grønning og Sigfred Mydland hadde bedt om avløsning som styremedlemmer. På grunnlag av dette fremmet valgkomiteen følgende forslag til nytt styre:
 Leder (velges for 1 år): Ivar Sleveland (gjenvalg)
 Styremedlemmer (velges for 2 år): Leif Arne Lien (ny) og Bjørn Erik Paulsen (ny). 
  (Johan Tore Rødland og Steinar Grøsfjell var ikke på valg i år)
 Varamedlemmer (velges for 1 år): John Grønning (ny), Alf Laksesvela og Egil Steinar Omdal.

Alle de foreslåtte hadde sagt seg villig. Det ble ikke fremmet alternative forslag, og valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ivar Sleveland la fram styrets forslag til valgkomitemedlem (velges for 2 år):
 Gustav Steensland (gjenvalg)
(Petter Weido Larsen var ikke på valg, og fungerer som valgkomiteens leder i 2004)
 
5. Eventuelt.
Gustav Steensland luftet tanken om at lokallaget kunne søke kommune/grunneier om å få sette opp noen få foringsautomater på steder som var mye besøkt av publikum. Sammen med foringsautomaten kunne det stå et lite informasjonsskilt om at automaten var satt opp av lokallaget. Forslaget ble godt mottatt, og det var enighet om følgende:
Det tas sikte på å sette opp en foringsautomat på Hellvik og en ved Vannbassengene.
Gustav Steensland blir ansvarlig for Hellvik og Leif Arne Lien for Vannbassengene.
De ansvarlige tar kontakt med grunneier/kommune for å få tillatelse, og gir beskjed til Ivar Sleveland når dette er i orden.
Lokallaget dekker innkjøp av foringsautomater og frø.
Dalane Tidende informeres om opplegget når alt er på plass
  
Bjørn Erik Paulsen ønsket avløsning som prosjektansvarlig for hagefugltellingen, og ba om at den som kunne tenke seg å overta tok kontakt. Det forelå mye data som kunne bearbeides. Gustav Steensland ble nevnt som en mulig kandidat, siden han allerede var ansvarlig for å legge ut hagefuglresultater fra flere medlemmer på lokallagets hjemmesider.

6. Pause med salg av kaker,kaffe og brus.
Årets kunstneriske kakeinnslag fra fam. Lien var ”silkehegre i flukt”.
 
7. Lysbildekåseri v/ Leif Gabrielsen.
Gunnar Gundersen måtte melde forfall som foredragsholder. Leif Gabrielsen var imøtekommende og stilte opp som foredragsholder på kort varsel! Han hadde et meget godt lysbildeforedrag fra en NOF-tur til India.
                                                 
  Johan Tore Rødland
referent