Årsmelding 2003

Publisert: Johan Tore Rødland Tuesday  13. January 2004

Årsmeldingen for 2003 er nå lagt ut på hjemmesiden.

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag.

Styre
Styret har i  2003 hatt følgende sammensetning : Ivar Sleveland (leder); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); John Grønning og Sigfred Mydland (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal, Alf Laksesvela og Leif Arne Lien (vararepr.).
Det har vært holdt 2 styremøter i 2003, og det er behandlet i alt 10 saker.
Valgkomiteen har bestått av Gustav Steensland og Petter Weido Larsen.

Økonomi
Økonomien er god i lokallaget. Via Eigersund kommune fikk vi i år  kr.1200,- i offentlig støtte fra de interkommunale kulturmidlene i Dalaneregionen. Det har også vært  godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25 kg-sekker med solsikkefrø.  

Medlemmer
Lokallaget hadde ved utgangen av året 59 medlemmer, derav 24 familiemedlemmer. Av de 59 medlemmene var 16 under 25 år. Dette er en nedgang på 6 medlemmer i forhold til 2002.

Møter og turer
Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et oppmøte på ca. 15 – 25  medlemmer. Møtedagene har også i år vært første torsdag hver måned ,unntatt om sommeren, med møtesteder vekselvis i Sokndal og  Egersund.
Lokallaget har arrangert 6 turer : Ugletur 21.2, Jæren 30.3, Nordre Eigerøy 25.5, nattur til Jæren 14.-15.6, ringmerkingstur til Rødland 24.8 og tur til Jæren 14.9. Planene om tur til Jomfruland i pinsen lot seg ikke gjennomføre pga liten interesse. Deltagelsen på turene har variert, vanligvis mellom 5 og 10 deltakere.

Terminprogrammene har også i år vært trykket opp i farger og sendt ut til lokallagets medlemmer.

Verv/representasjon
John Grønning er medlem av LRSK i Rogaland og i "Vernegruppa for Bjerkreimsvassdraget."
Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland er styremedlemmer i NOF avd. Rogaland.
Johan Tore Rødland sitter også i NOF's sentralstyre.
Bjørn Erik Paulsen og Gunnvor Krone er medlemmer av Falcoredaksjonen.
 
Eigerøy fuglestasjon
Aktiviteten ved fuglestasjonen har vært god. Stasjonen har hatt god bemanning også i år, totalt 81 dager mot 75 i 2002. Fremdeles er det  noen få ildsjeler med John Grønning i spissen som står for storparten av aktiviteten der ute. Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking. Totalt ble det observert 151 arter dette året.

Informasjonstavla ble omsider montert i år, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra turgjengere på denne.

I samarbeid med Johan Tore Rødland har elever fra Samfundets skole vært til stede ved ringmerking på Eigerøy fuglestasjon. En klasse fra Lassa skole i Stavanger har også overnattet der ute.


Hjemmesiden
Lokallagets hjemmeside på internett, http://www.fugler.net/nofrog/dll/ ,er blitt omarbeidet og tilrettelagt for at medlemmene selv kan legge inn informasjon og bilder ved å logge seg inn med en personlig kode. Flere medlemmer har benyttet seg jevnlig av denne muligheten, men det er ønskelig med enda flere bidragsytere.. Gustav og Harald Steensland har vært Web-ansvarlige.

Høringer
Lokallaget har ikke gitt høringsuttalelser i 2003.

Prosjekter
Medlemmer av lokallaget har som tidligere deltatt i en  rekke prosjekter med varierende antall deltagere. Ansvarlige på lokal eller fylkesplan er satt i parentes.
Vinteratlas (Johan Tore Rødland), hagefugltelling (Bjørn Erik Paulsen), fossekall (Ivar Sleveland), hekkefugltaksering (Ivar Sleveland), Havørn (Ivar Sleveland), telling av ærfuglkull (J.T.Rødland) og registrering av ankomstider (I.Sleveland). I tillegg til dette henger  medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.

Andre oppdrag
I forbindelse med at det også senvinteren 2003 ble rapportert om mange oljeskadde fugler langs kysten av Jæren, fikk NOF avd. Rogaland på ny i oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavdeling å forsøke å kartlegge omfanget av skaden. Flere lokallagsmedlemmer deltok i dette feltarbeidet.

I forbindelse med henvendelse fra Toralf Tysse i firmaet Ambio vedrørende biologisk mangfold i Eigersund kommune, har lokallaget gitt forslag til aktuelle områder for feltarbeid samt enkelte opplysninger knyttet til disse.

Ringmerking
Flere av medlemmene er aktive i Sokndal ringmerkingsgruppe. (Gruppeleder B.E.Paulsen). Aktiviteten har vært som normalt, og Ivar Sleveland har nok en gang utført den største innsatsen merketall. 


Øvrige aktiviteter
Det ble også i år arrangert et vellykket julebord for medlemmer med følge, hvor det deltok 16 personer.

                                           For styret i NOF, Dalane lokallag


                                                       Johan Tore Rødland
                                                               Sekretær