Årsmelding NOF-dalane 2009

Publisert: John Grønning Monday  18. January 2010

Her er årsmeldingen for 2009

På vegne av sekretæren..
John

Styret.

Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder), John Grønning (kasserer), Rune Edvardsen (sekretær) Leif Arne Lien, Alf Laksesvela (styremedlemmer), Gunnar Skjærpe, Egil Omdal og Johan Tore Rødland (varamedlemer).

Valgkomiteen har bestått av Petter Weido Larsen og Roald Lomeland (leder).

Roald Lomeland har vært revisor.

Det har vært 3 styremøter i 2009.  Den saken som tar størst plass i 2009 er fortsatt saken rundt anmeldelsen av lokallagets tidligere kasserer.  Saken ble lagt bort fra politiets side, men vi anket den avgjørelsen.  Fra siste styremøte i november ble vi informert om at forrige kasserer har vært i nye avhør,og har ytret ønske om å gjøre opp mellomliggende.  Det vil snart bli avgjort om saken skal opp i forliksrådet.

Andre saker som har vært oppe er blant annet:

- Salg av lokallagets båt til Egil Omdal.

- Henvendelse fra en grunneier angående en reguleringssak på Ualand.

- Lokallagstur til fyret og dugnad på fyret.

- Planlegging av programmet for vår og høst.

På årets siste styremøte ble det også diskutert rundt temaet om lønn ved konsekvensutredninger.

Noen av lokallagets medlemmer blir kontaktet av f.eks. Ambio og Naturforvalteren.  Vår mening er at vi kan ta oss betalt for opplysningene vi gir fra oss. Vi har tross alt lagt ned mye arbeid for å skaffe oss de opplysningene vi sitter inne med.  Styret vedtok derfor at vi tar 250,- i betaling til lokallaget i saker vi bidrar med nyttig informasjon.

Økonomi.

Økonomien har i løpet av 2009 blitt litt bedre, og det ser i skrivende stund ut til at det blir et lite overskudd på ca. 1300 kroner.  Lokallagets nye kontonummer fra 2008 er 3344.20.39637.

Medlemmer.

Lokallaget hadde 59 medlemmer ved utgangen av 2009.  Av disse er 41 hovedmedlemmer og 18 familiemedlemmer.  Dette er en økning på 2 hovedmedlemmer.  Antall familemedlemmer ble redusert med 1 person i forhold til 2008.

Møter og turer.

Det har vært 9 medlemsmøter, inkludert årsmøtet i januar.  Oppmøtet har variert mellom 8 og 20 personer, noe som har vært stabilt de siste åra.  Årets første møter ble som vanlig avholdt på Pingvinen fritidsklubb, men ble flyttet til Egersund rådhus i høst.  Møtene avholdes som vanlig den første torsdagen i måneden.  Det ble ikke avholdt møter i juni, juli og august.

På de fleste møtene har vi foredragsholder med visning av bilder/film fra forskjellige verdenshjørner.

Årets første fellestur var Spettaturen til Lund i april.  Turleder var Gunnar Skjerpe som guidet oss rundt i en flott Lund natur i et fantastisk vårvær.  Spesielt kjekt med Hvitrygg- og Svartspett samt en vårkåt Tiur.  Det må også nevnes litt om oppmøtet som var fantastisk.  Turen ble annonsert som fellestur med andre lokallag og oppmøtet var rett og slett enormt.  Fantastisk med en fellestur med så mye kjekke fuglafolk.

Senere samme måned hadde vi en fellestur til Lista.  Tidlig morgen lørdag 25. april var vi 6 personer som kjørte nedover i to biler.  Vi besøkte de vanligste lokalitetene og fikk med oss flere godbiter.  Må nevne en flott Sivhauk hann i Slevdalsvannet.  Det ble også tid for litt shopping i Naturbokhandelen. Gutta på tur!!

Vårens lokallagstur til fyret hadde vi helga 29 - 31 mai.  Været var fantastisk, så det ble ikke så mye fugl.  Her må jeg nevne 3 tjuvjo som trakk nord kloss i land ved solnedgang, da vi alle satt ute på svaberget og førte dagens logg. Mer om denne turen kan man lese i Falco nr.3.

Årets siste fellestur var ringmerkingsturen til Mydland søndag 23. august.  Det var åtte personer som møtte fram på Sigfred Mydlands fangstplass. Været var bra og det var ingen vind.  Det blei ringmerka totalt 74 fugl av av 15 arter. Det ble også observert en del arter, så dagstotalen kom opp i 42 arter.

Blandt godbitene som ble ringmerka kan nevnes Møller og Rørsanger.

Verv/representasjon.

John Grønning er medlem av LRSK-Rogaland.  John er også vararepresentant i NOF-Rogaland.

Gunvor Krone er medlem av Falco-redaksjonen.

John Grønning og Rune Edvardsen deltok 7.mars på et oppfølgingsmøte fra fjorårets seminar på Kvassheim. Dette møtet ble avholdt i Steinar Eldøys hytte på Rennesøy. Hovedtema omkring møtet er hvordan man skal få inn flere medlemmer i lokallagene.  Dette kan kort oppsummeres med at det ble luftet mange tanker, som resulterte i noen tiltak.  Vi har bidratt med med stoff til Falco.

Dette har vært turannonsering og turrapport for vår del. Vi får også for 2010 ansvar for et stykke i Falco nr.3. Noen forslag?

Det ble også informert om den nyoppretta fugleverngruppen. Addressen dersom det er noen saker eller tips er: fugleverngruppen@yahoo.no

Om temaet rekruttering har Elisabeth Årsnes sine prosjekter.  Barnehager og jentekurs blant annet.

Det skal også trykkes brosjyrer for NOF-Rogaland som lokallagene kan ha til utdeling. Neste møte blir på Kvassheim til Høsten.

På Kvassheim møtte Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, John Grønning og Rune Edvardsen.

På dette møtet dreide det meste seg om orientering om pågående prosjekter og tanker om framtiden.

Eirin fra Naturvernforbundet informerte om aktuelle vernesaker.

John Grønning deltok i november på et faunistisk seminar i Trondheim med utvikling av artsobservasjoner.no som tema.

Eigerøy fuglestasjon.

Aktiviteten ved fuglestasjonen var for 2009 noe større enn for 2008.  Stasjonen var bemanna 47 dager og det er en økning på 6 dager.  Dette er bra men det kan bli bedre.  Flest dager hadde

JGR-20,  ISL-13,  JTR-11,  RED-6,  LAL-4,  Jostein og Randi med 3 dager og Leah med 3 dager.     I tillegg hadde 10 personer 1 og 2 dager.

Totalt 18 personer er dermed registrert i loggen.  Det ble registrert 131 arter i 2009 mot 115 arter i 2008.  Av arter kan nevnes 2 Havlirer, 295 Smålom 2. mai, 1 Vannrikse (ny for fuglestasjonen!), 1 Fiskeørn (4.funn og 1.ste siden 2004), 3 Tyrkerdue, 1 Rosenfink (6.funn og 1.ste siden 2001) og 1 Sørlig Gulerle (ny underart for fuglestasjonen).

Det har også vært 8 dager med ringmerking, noe som er en nedgang på 2 dager i forhold til 2008.  Det ble ringmerka 4 dager om våren og 4 dager om høsten.  Det ble totalt ringmerka 39 fugler av 14 arter. I antall fugler er dette nesten en halvering i forhold til 2008. Det ble blant annet merket 2 Havsvaler og 1 Møller.

Det ble også 3 kontroller:

-         En Møller, merka 5.aug. 06 og kontrollert 2. mai 09.

-         En Bokfink, merka 13.mai 06 og kontrollert 19. april 09.

-         En Jernspurv, merka 12. mai 07 og kontrollert 2. mai 09.

Om aktiviteten kan vi dermed konkludere med en oppgang i bemanningsdager og arter, men en stor nedgang i antallet ringmerka fugler.

Også i 2009 hadde vi noen dager med dugnad på fyrmesterboligen.  Vi har blant annet malt på fyrmesterboligen og snekret nytt brønnhus. Tilsammen over 40 timer med dugnad.

Til våren skal utstillingen på fyret åpnes.  Her har vi bidratt med arbeid, bilder og utstyr.

Hjemmesiden.

Lokallaget fikk i løpet av 2009 ny adresse på hjemmesiden.  Den er nå www.nofdalane.net og oppdateres jevnlig av medlemmene.  Gustav og Harald Steensland er web-ansvarlige.  De står også bak arbeidet med programarket vårt.  Vil dermed benytte anledningen til å takke dem begge for et godt utført arbeid.

Markedsføring.

Informasjon om lokallaget er opphengt på oppslagstavla ved Fuglestasjonen på Eigerøy.

Nevnes kan også vårt bidrag i Falco.

Prosjekter.

Medlemmene har deltatt i noen prosjekter for 2009.  Gunnar Skjærpe har deltatt i rovfugltellinger.

Vi har også deltatt i hekkefugltaksering og lytting etter ropende Hubroer.

Ringmerking.

Flere av medlemmene er med i Sokndal ringmerkingsgruppe.  B.E.Paulsen er gruppeleder.

Vikeså 12. januar 2010.

For styret i NOF-Dalane

Rune Edvardsen

Sekretær