SOKNDAL Ringmerkingsgruppe 1999

Publisert: Bjørn Erik Paulsen Onsdag  24. februar 1999

Sokndal RG består fremdeles av 9 mer eller mindre aktive merkere fra tre forskjellige kommuner i Sør-Rogaland: Jarl Sveinung Birkeland, Jostein Grastveit, Sigfred Mydland, Egil Omdal og Bjørn Erik Paulsen* fra Sokndal; Roald Lomeland*, Johan Tore Rødland* og Ivar Sleveland* fra Eigersund pluss John Grønning* fra Bjerkreim. Personer med * har også ringmerket ved Eigerøy fyr i 1999.

Også i 1999 ble det satset på observasjonsvirksomhet og noe ringmerking på Eigerøy fyr. Med unntak av 1997 da innsatsen/ringmerkingsaktiviteten var laber på fyret, har merkeaktiviteten og resultatene i 1996 og 1998 – 99 vært meget stabil. Merketallene dissa 3 åra var henholdsvis 330, 328 og 304 i –99. De siste var fordelt med 90 på våren og 214 høst.

Stasjonen var bemannet i 52 dager i 1999 mot 75 i 1998, men det ble også i fjor satset mer på tellinger og observasjonsvirksomhet, slik at bare i 18 av bemanningsdagene ble det drevet fangst og ringmerking. Dette fordelte seg på 8 dager på våren (18.3 – 14.6) og 10 på høsten (7.8 – 10.10). Ellers var nettfangsten til gruppa konsentrert om de faste plassene i Eigersund, Sokndal og Bjerkreim. Her må spesielt nevnes Tengesdal, hvor det aller meste av låvesvalene er ringmerket. Fangst utenom Eigerøy fyr foregår i stor grad i eller ved våtmarksområder og ved foringsplasser i hager.

Kommentarer til merkingene

Pullus: Gruppa satser fremdeles en del på pullus-merking, spesielt av fuglekassehekkere. Dårlige resultater for kattugle i år, mens andre satsningsarter som fossekall og låvesvale, og spesielt vendehals, hadde et godt år.

Fullvoksne: Fangst av småfugl ved Eigerøy fyr var som nevnt laber også i 1999, spesielt på våren. – På høsten utmerker blåmeisa seg med relativt høge tall og spesielt munk. Dessuten ble gruppas ene av to gulbrynsanger merket der. Havsvalefangst ble prøvd 3 netter i perioden 8.8 – 21.8 på Eigerøy fyr, til sammen 15 ind fanget fordelt på to netter, derav 4 med ring, - de resterende av gruppas havsvaler er fanget ved Stapnes i Egersund i 1999.

På fastlandet ble det ellers satset spesielt på låvesvale i 1999 som året før, der merkinger på overnattingsplass hovedsakelig på Tengesdal i Bjerkreim igjen ga et rekordstort resultat. Med til sammen 2149 ind ble låvesvale gruppas mestmerkede art også i 1999, for andre året på rad! Satsningen på låvesvaler ved overnattingsplass fører også til høye merketall for andre arter, særlig sandsvaler og linerler.

Ellers svært bra med grønnsisik i -99, der de aller fleste er merket vinteren/våren ved eller på foringsplass. Dessuten gruppas beste år noensinne for sidensvans, der de aller fleste ble merket på våren!

Utenlandsmerkede fugler:

Grønnsisik fra Italia i oktober som ble kontr. i august året etter i Sokndal er eneste utenlandsmerkede fugl som er rapportert i –99.

Av gruppas egne merkinger bør nevnes 2 vandrefalk-pulli fra samme kull som begge ble funnet skadet, pleiet og satt fri igjen i hhv. Danmark i august og Tyskland i november. Det samme med en sildemåke som ble innfanget i Portugal i januar. Dessuten tas med en spurvehauk som ble kontr. Fair Isle 11 dager etter merking i august, sidensvans som ble drept mot vindu i Danmark 7 dager etter merking i november, fuglekonge kontr. i Kaliningrad, Russland 16 dager etter merking på Eigerøy fyr i september og sivspurv kontr. i Spania i desember.

Sammendrag:

Sokndal RG består av 9 ringmerkere fra 3 kommuner i Dalane, Sør-Rogaland. Samtlige merkere har nettlisens, og fangsten foregår hovedsaklig ved våtmarksområder og foringsplasser/hager i alle tre kommunene. Mye tid blir brukt ved gruppas og lokallagets fuglestasjon ved Eigerøy fyr, der ringmerking og observasjonsvirksomhet har vært drevet siden 1991. I 1999 var stasjonen bemannet 52 dager, av disse dagene ble det kun ringmerket på 8 dager om våren og 10 dager om høsten. Til sammen 304 av gruppas merkinger ble gjort på Eigerøy fyr i 1999, derav 11 havsvaler.

Gruppa har i 1999 som tidligere år satset mye på pullusmerking av kattugle, vendehals, låvesvale og fossekall, av fullvoksne i særlig grad på låvesvale.

SOKNDAL RG

v/Bjørn Erik Paulsen

Høgåsveien 9

4380 Hauge i Dalane.

Tlf. 51 47 62 65.

Tilbake til ringmerkingssiden