Referat fra årsmøtet 6. januar 2005

Publisert: Gustav Steensland Mandag  10. januar 2005

Se referat fra årsmøtet, som ble avholdt i Egersund.

Referat fra årsmøtet 6. januar 2005

Dalane Lokallag av Norsk Ornitologisk Forening avholdt sitt årsmøte torsdag 6. januar 2005 kl. 1830 i lokalene til Pingvinen Fritidsklubb i Egersund.

Det var 19 personer til stede på møtet, som ble åpnet av Ivar Sleveland, lokallagets leder. Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saklisten var sendt ut sammen med programarket for våren 2005.

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

2. Valg av møteleder og referent
Etter forslag fra Ivar Sleveland ble følgende valgt:
Møteleder: Bjørn Erik Paulsen
Referent: Gustav Steensland

3. Årsberetning og regnskap
Johan Tore Rødland, lokallagets sekretær, leste opp styrets årsmelding for 2004.
Møteleder ga anledning til kommentarer og merknader til årsmeldingen. Blant annet ble antall medlemmer pr. dags dato korrigert til 56.

Steinar Grøsfjell, lokallagets kasserer, la fram resultatregnskap for 2004 og balanse pr. 1. januar 2005.
Møteleder ga anledning til kommentarer og merknader til regnskapet. Blant annet ble det foreslått å flytte posteringen av en bok og et fangstnett (til sammen kr. 753,-) fra konto 6840 "Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende" til konto 6545 "Utstyr til Eigerøy Fuglestasjon".

Vedtak:
Årsmelding og regnskap godkjennes, med de endringer som ble foreslått på årsmøtet.

4. Valg
Petter Weido Larsen, leder i valgkomiteen, la fram valgkomiteens forslag til leder og nye styremedlemmer. Alle de foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Leder: Ivar Sleveland (valgt for 1 år)
Styremedlemmer: Steinar Grøsfjell, Johan Tore Rødland (begge valgt for 2 år). Leif Arne Lien og Bjørn Erik Paulsen, som ble valgt på forrige årsmøte, har 1 år igjen av sin valgperiode.
Varamedlemmer: John Grønning, Alf Laksesvela, Egil Steinar Omdal (alle valgt for 1 år)

Ivar Sleveland la fram styrets forslag til nytt medlem i valgkomiteen, som består av to medlemmer.
Petter Weido Larsen ble valgt ved akklamasjon (valgt for 2 år). Gustav Steensland, som ble valgt på forrige årsmøte, har 1 år igjen av sin funksjonsperiode. Han overtar som leder i valgkomiteen.

Ivar Sleveland orienterte om at styret har utnevnt Roald Lomeland til revisor.

5. Eventuelt
Møteleder ga anledning til å fremme saker og forslag. Følgende ble nevnt:

a: Gustav Steensland foreslo at det tilrettelegges fôringsplasser for fugler også i Sokndal og Bjerkreim, tilsvarende de tre som allerede er i drift. Han foreslo også at skolebesøk bør vurderes som informasjons- og rekrutteringstiltak.
b: Roald Lomeland foreslo at lokallaget fremmer et ønske til Eigersund kommune om forlengelse av turveien helt fram til Eigerøy fyr.
c: Kurt Mikal Klungland foreslo at lokallaget planlegger tiltak i anledning "Friluftslivets år" i 2005. Blant annet kan en legge opp til en åpen aktivitetsdag ved Eigerøy Fuglestasjon, for eksempel mens det foregår ringmerking av fugler.
d: Johan Tore Rødland orienterte om at det er løpende kontakt med Eigersund kommune og Kystforeningen vedr. de planene for overtakelse og opprustning av området ved Eigerøy fyr.
e: Leif Arne Lien foreslo at det ble gitt anledning til å gi en gave til Røde Kors, som støtte til ofrene etter flomkatastrofen i Asia.

Vedtak:
Forslagene oversendes styret til vurdering.

Behandlingen av årsmøtesakene ble avsluttet kl. 1925.

Innsamlingen av penger til Røde Kors skjedde i form av at betalingen for kaffe, brus og kaker på årsmøtet i sin helhet ble gitt til formålet. Tilsammen kom det inn kr. 820,-.

Etter pausen med servering holdt ga den inviterte foredragsholderen Eivind Sande en flott innføring i virksomheten ved Utsira Fuglestasjon. Med lysbilder og kommentarer på høyt faglig nivå fikk vi et inspirerende møte med denne viktige observasjonsposten for fulglelivet ved Nordsjøen.


Hellvik, 10. januar 2005

Gustav Steensland
referent