Referat fra styremøtet 07.08.2002

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag   7. august 2002

Referat styremøte NOF, Dalane lokallag 

Styremøte i NOF, Dalane lokallag ble avholdt onsdag 07.08.2002 i hjemme hos Johan Tore Rødland i Egersund.
Følgende var til stede : Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Steinar Grøssfjell, John Grønning, Sigfred Mydland, Alf Laksesvela, Leif Arne Lien. 
Meldt forfall : Egil Omdal

Sak 14/02. Status for oppfølging av vedtak på forrige styremøte
04/02 Halvårsprogram i fargetrykk
Gustav Steensland hadde innhentet pristilbud for trykking. Steinar Grøssfjell opplyste
at han hadde anskaffet fargekopieringsmaskin på kontoret som eventuelt kunne 
benyttes til formålet..
Vedtak : Gustav Steensland og Steinar Grøssfjell vurderer de to alternativene ut fra pris og kvalitet. Gustav lager deretter forslag til layout og trykker programmet når denne er klarert med leder. 
05/02 Adresseetiketter
Disse foreligger nå, og vil bli benyttet til utsendelse av programmet.
06/02 Visittkort og krysselister
Disse er klare til å trykkes etter hvert som bestillinger kommer inn. Ivar Sleveland tar opp bestilling på medlemsmøtene i høst. 
07/02 Forsikringer - Eigerøy Fuglestasjon
Kommunen har forsikring på selve bygningen, men foreningen må selv tegne forsikring på innboet. Steinar Grøssfjell følger opp saken.
08/02 Lokallagets arkiver
Vedtaket er hittil ikke fulgt opp. Arkivskap er heller ikke anskaffet.
09/02 Kulturmidler 
Årets søknad resulterte i en tildeling på kr. 3000,- mot kr.5000,- i 2001.
10/02 Informasjonshefte
Gustav har gått gjennom materialet vi har mottatt fra Haugaland. Dette er levert til
Johan Tore Rødland, som sender dette tilbake til Haugaland lokallag. 
11/02 Informasjon om Salmonella og fuglefôring.
Saken er ikke fulgt opp så langt.. 
12/02 Forespørsel om samarbeid om dugnad på bygninger på Eigerøy fyr.
Vi har ikke hørt mer om saken, og avventer situasjonen.
13/02 Disponering av midler i 2002.
Kombinert kassett/CD-spiller, bilbatteri og CD-plater med fuglelyder er anskaffet.
Kassettspilleren er innkjøpt for pengegaven stasjonen fikk av SPAS i forbindelse med
vennskapsbesøket i mai.
Det gjenstår å kjøpe inn tomme kassettbånd og et engangskamera. 

Sak 15/02. Program høsten 2002.
Programmet for høsten ble vedtatt. Det sendes ut til medlemmene i fargetrykk og lagt ut på hjemmesidene. Programmet er også sendt til samtlige skoler i Dalane. Årsmøtet ble fastlagt til 9.januar 2003.


Sak 16/02. Eiavatnet - feltarbeid utført av Jostein Grastveit.
Jostein Grastveit har etter privat forespørsel foretatt en befaring i Eiavatnet for om mulig å klarlegge hvorvidt det hekker storlom i vatnet. Han ønsker at lokallaget går god for den utførte registrering og rapport.

Styret drøftet først på generell basis hvordan lokallaget bør forholde seg til private henvendelser til enkeltmedlemmer og lokallaget der det etterspørres registreringer eller uttalelser som kan bli benyttet i offentlig saksbehandling. Det ble ikke fattet noe vedtak, men uttrykt behov for nærmere avklaring. Styremedlemmene var enig i lokallaget skulle ha en restriktiv holdning til slike saker, for dermed å stå friere dersom sakene kom til formell høring. 

Vedtak : Ivar Sleveland får fullmakt til å avklare med Jostein Grastveit hvordan rapporteringen skal utformes. 

Sak 17/02. Forespørsel fra Johan Åkre om deltakelse i arbeidsgruppe vedrørende området ved Eigerøy fyr.
Johan Tore Rødland har på vegne av lokallaget mottatt en muntlig forespørsel om han eller andre i lokallagets styre kan delta i en arbeidsgruppe som skal arbeide for tilrettelegging av området rundt Eigerøy fyr. Johan Åkre skulle komme nærmere tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Vedtak: NOF Dalane er interessert i å være representert i en slik arbeidsgruppe dersom den blir realisert. Hvem som eventuelt skal representere lokallaget avgjøres når situasjonen er mer avklart.

Sak 18/02. Dugnad Eigerøy Fuglestasjon.
Det er behov for en grundig vask og rydding på fuglestasjonen. Det er også sterkt påkrevet med utvendig maling, spesielt av ytterdør og vinduer.

Vedtak : Det tas sikte på å benytte en eller flere ettermiddager til dugnaden. Liste over medlemmer som er villig til å delta tas opp på første medlemsmøte. Foreningen kjøper inn nødvendig maling.

Johan Tore Rødland
referent