Referat fra styremøtet 30.01.2002

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag  30. januar 2002

Referat styremøte NOF, Dalane lokallag 

Styremøte i NOF, Dalane lokallag ble avholdt onsdag 30.01.2002 på Søndre Svanes hos leder Ivar Sleveland.
Følgende var til stede : Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Alf Laksesvela, 
Leif Arne Lien, Egil Omdal og Sigfred Mydland.. 
Meldt forfall : John Grønning og Steinar Grøssfjell. 

Sak 01/02.
Møtelokale i Eigersund våren 2002.

Det foregår ombygging i oppsatt møtelokale i kantinen på Gilde Vest, noe som har medført behov for alternativt møtelokale. Lokallaget har via Jostein Grastveit fått disponere kantinen hos Dalane energi til dette. Det tas ikke leie dersom ansatt er til stede ; i motsatt fall betales en leie på kr. 100,-.

Vedtak : De resterende vårmøtene i Eigersund flyttes til Dalane energi. Lederen informerer om dette på førstkommende medlemsmøte. Møteplanen oppdateres på lokallagets hjemmesider. 

Sak 02/02.
Høring "Kommuneplan for Bjerkreim, Arealdelen".

Lokallaget har tidligere sendt uttalelse angående omlegging av veitraséen ved Vikeså sentrum. Inntegnet tursti ved Svelavatnet ble vurdert, men funnet å ta tilstrekkelig hensyn til strandsonen.

Vedtak : NOF Dalane lokallag har ikke innsigelser til arealdelen av kommuneplanen i Bjerkreim . 

Sak 03/02.
Høring avløpsplaner Eigersund kommune.

Forslag til avløpsplaner for områdene Hellvik og Nordre Eigerøy forelå. Styret fant det ikke sannsynlig at de foreslåtte traséer for utslippsledninger med tilhørende utslippspunkter ville ha negative virkninger på fuglebestanden i området.

Vedtak : NOF Dalane lokallag har ikke innsigelser til planene.

Sak 04/02.
Forslag fra Gustav Steensland om å utgi lokallagets halvårsprogram i fargetrykk.
Gustav Steensland har utarbeidet et forslag til et hefte med program og presentasjon av lokallaget under navnet "Ringtrosten". Han foreslår å trykke dette i farger til en pris på ca. 10 kr. pr. hefte.

Vedtak : Lokallaget tar sikte på å utgi et hefte med høstprogrammet og en presentasjon av lokallaget i fargetrykk..
Følgende punkter bemerkes :
1. Programmet må ikke få preg av et lokalt tidsskrift med nr. og årgang, men kan ellers utformes annerledes enn de tradisjonelle halvårsprogrammene. Ringtrostlogoen bør være sentral i utformingen, men styret hadde visse betenkeligheter med å kalle programmet for "Ringtrosten" med tanke på tidsskriftpreget dette kan gi. 
2. Minst et eksemplar av programmet sendes også til alle skoler, bibliotek , kulturkontorer og eventuelt andre aktuelle institusjoner i alle Dalanekommunene med tanke på å verve nye medlemmer. 

Sak 05/02.
Etiketter til utsendelse av program eller annen informasjon til medlemmene.
Det har ved enkelte utsendelser vært nødvendig å håndskrive adressene til medlemmene ved utsending av program og årsmøteinnkalling. Dette er tungvint og tidkrevende.

Vedtak : Lokallaget kjøper inn en eske etiketter til dette bruk. 
Johan Tore Rødland, kasserer i fylkesavd., benytter fylkesavdelingens register til å skrive ut flere sett av etikker for Dalane lokallag og overlevere disse til lederen.

Sak 06/02.
Visittkort og "krysselister".
Gustav Steensland har utarbeidet forslag til visittkort med lokallagets logo til bruk for medlemmene. Han hadde også utarbeidet et forslag til "krysseliste" med logoen på omslaget.

Vedtak : Styret stiller seg positive til utkastene, og vil presentere disse på medlemsmøtene med tanke på nærmere utforming og opptak av bestillinger. 

Sak 07/02.
Lokallagets forsikringer.
Lokallaget har i dag spesielle forsikringer på lydopptaksystem og teleskop, som begge er forholdsvis dyre. Samtidig er ikke lokallagets eiendeler på Eigerøy Fuglestasjon forsikret. På årsmøtet 6.jan. 2000 kom det opp spørsmål hvorvidt det er mulig å få en samlet innboforsikring på Eigerøy fuglestasjon. Det kom da også opp spørsmål hvorvidt kommunen har forsikring på selve bygningen.


Vedtak : Ivar Sleveland ber kassereren om å sjekke hvorvidt felles innboforsikring er mulig. Ivar Sleveland tar kontakt med kommunen for å sjekke forsikringsstatus for bygningen

Sak 08/02.
Lokallagets arkiver.
Lokallagets arkiver er i dag ikke systematisert, og er lagret på forskjellige steder. Det meste er fordelt hos Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland og på Eigerøy Fuglestasjon. E-post meldinger er dessuten lagret hos Gustav Steensland. Noe foreligger i papirformat, mens andre deler av materialet bare foreligger elektronisk. Materialet består av blant annet referater, uttalelser, avisutklipp, prosjektmateriale og originaldata for fuglestasjonen.
    Deler av arkivet, som dagbøkene for fuglestasjonen, foreligger kun i et eksemplar og er derfor uerstattelig materiale i tilfelle brann eller annen ødeleggelse.
    Det er ønskelig å systematisere dette materiale samt sikre en forsvarlig oppbevaring for framtida. Styret diskuterte saken, men kom på møtet ikke fram til noen som var villig til å ta på seg arbeidet med å systematisere arkivet. Løsninger for å sikre uerstattelig materiale, i første omgang på Eigerøy Fuglestasjon, ble vurdert. 

Vedtak : Lokallaget tar sikte på å anskaffe et arkivskap i stål til Eigerøy Fuglestasjon.
Egil Omdal sjekker i første omgang mulighetene for å få tak i et brukt arkivskap fra Titania's lokaler på Sandbekk. 

Sak 09/02.
Søknad om interkommunale kulturmidler.
Fristen for søknad om kulturmidler er 1. mars.


Vedtak : Johan Tore Rødland henter søknadsskjema på kulturkontoret og leverer utfylt skjema inn innen tidsfristen.


Sak 10/02.
Informasjonshefte for Dalane etter mal av "Fuglelivet på Haugalandet".
Lokallaget fikk for flere år siden tilsendt materiale fra utgiverne av "Fuglelivet på Haugalandet" med tanke på å lage et tilsvarende produkt for Dalane. Heftet tar for seg en rekke temaer som er nyttige for nybegynnere innen fuglekikking, og gir i tillegg en beskrivelse av gode fuglelokaliteter i distriktet. Heftet ble sendt ut også til skoler på Haugalandet. Styret var noe i tvil hvorvidt tida har løpt fra et slikt hefte i papirformat i forhold til å presentere tilsvarende stoff på lokallagets hjemmesider. Mye av tilsvarende materiale foreligger allerede på disse. Videre arbeid må i alle tilfeller begynne med å velge hva som er aktuelt å presentere. 

Vedtak : Gustav Steensland får overlevert et eksemplar av heftet med tanke på ideer til hjemmesidene. Det tas i denne omgang ikke standpunkt til hvorvidt det på sikt også skal utgis i papirformat.

Sak 11/02.
Informasjon om Salmonella og fuglefôring.
Det har vært flere tilfeller av Salmonella-syke fugler i vinter. I den forbindelse ble det drøftet hvorvidt lokallaget skulle informere publikum via avisen om problemet. Styret kom fram til at informasjon i avisen kunne avskrekke folk fra å fôre, og at det var bedre å satse på informasjon om dette via hjemmesidens informasjon om fôring.

Vedtak : Johan Tore Rødland utformer informasjon vedrørende Salmonella og foring ,samt hva publikum bør gjøre med døde fugler. Det skal opplyses om adresse og telefon til Miljølaboratoriet. Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland oppgis som kontaktpersoner i NOF Dalane. 

Sak 12/02.
Samarbeid om dugnad på bygninger i tilknytning til Eigerøy fyr.
Ivar Sleveland har blitt forespurt om lokallaget kan stille medlemmer til disposisjon i forbindelse med dugnader på bygningene i fyrområdet. I første omgang var det snakk om utbedring av sjøbua. 

Vedtak : NOF Dalane lokallag er positive til å delta på slik dugnad. Vi avventer videre utspill i saken. Ivar Sleveland lodder stemningen blant medlemmene for å delta.

Sak 13/02.
Disponering av foreningens midler i 2002.
Styret drøftet behovet for innkjøp av utstyr til lokallaget og fuglestasjonen i 2002. 


Vedtak : Ivar Sleveland sørger for innkjøp av kombinert kassett/CD-spiller til Eigerøy Fuglestasjon. Spilleren er et supplement til eksisterende utstyr for havsvalefangst, og først og fremst tenkt til avspilling av lyd ved småfuglfangst. Han er også ansvarlig for innkjøp av et nytt bilbatteri til havsvalefangsten, da det har vist seg at den nye forsterkeren lader ut motorsykkelbatteriene så fort at stabil lyd hele natten er vanskelig å oppnå. 
    Johan Tore Rødland kjøper inn CD-plater for kopiering av fuglelyder, og om mulig et tilstrekkelig antall tomme kassettbånd.
Medlemmene oppfordres ellers til å komme med ideer til anvendelse av midlene. 

Johan Tore Rødland
sekretær