Årsmelding 1996

Publisert: Johan Tore Rødland Tirsdag   3. desember 1996

Norsk Ornitologisk forening, Dalane lokallag.

Styret har i 1996 hatt følgende sammensetning : Ivar Sleveland (formann); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); John Grønning og Egil Steinar Omdal (styremedlemmer); Jostein Grastveit og Alf Laksesvela (vararepr.).
Valgkomiteen har bestått av Bjørn Erik Paulsen og Roald Lomeland.

Det har vært 2 styremøter i 1996. Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 medlemsmøter med et oppmøte fra 15 til 40 medlemmer. Normalt har det vært ca. 25 medlemmer til stede på møtene. Tradisjonen med et eget julemøte, hvor vi spiser risgrøt og har lagt ekstra vekt på å aktivisere våre yngste medlemmer, har fortsatt også i 1996.
Møtene har vekselvis vært holdt i bomberommet på Soknatun i Sokndal og på Husabø ungdomsskole i Egersund.
Lokallaget har arrangert 6 turer : Jæren 3..3 og 10.11, Eigerøy fyr 10-12.5 og 15.9, Rekedal 6.6 og Mydland i Sokndal 25.8 (ringmerkingsturen). Deltagelsen på turene har vært god, og ingen turer har vært avlyst. Max. antall deltagere ca. 30 .
10 av lokallagets medlemmer deltok også på fylkesavdelingens tur til Utsira første helg i oktober.

Medlemstallet er nå ca. 80. Det har vært visse problemer med å få til en løpende oppdatering av medlemslistene fra fylkesavd., noen som medfører fare for at nyinnmeldte medlemmer ikke straks får kontakt med lokallaget. 
Økonomien er tilfredsstillende grunnet godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25 kg-sekker med solsikkefrø. Lokallaget fikk også kr.1000,- i kulturmidler fra Eigersund kommune. 
Kampanjen for å få sponsormidler til innkjøp av teleskop til Eigerøy fuglestasjon ga ikke den helt store responsen, men vi fikk inn kr. 2500,- fra Dalane tidende og kr. 500,- fra en anonym giver. Sammen med oppsparte midler så lokallaget seg derfor i stand til å gå til innkjøp av et Swarowski-teleskop med stativ, som er tatt i bruk ved fuglestasjonen.

Eigerøy fuglestasjon er fortsatt et av de viktigste satsningsområdene lokallaget. Det ble ført logg for 81 dager i 1996, en bemanning på linje med tidligere år. I alt har ca. 40 personer deltatt i feltarbeidet. 
Det ble kun drevet ringmerking 38 av dagene, og det totale merketallet på 330 fugl fordelt på 29 arter er det laveste noen sinne der ute. Dette skyldes at registrering av sjøfugltrekket i år er blitt prioritert framfor ringmerkingen , bla. fordi mengden av småfugl stort sett har vært liten.

Representasjon:
Lokallaget har vært representert i "Arbeidsutvalg for bekjempelse av faunakriminalitet i Dalane", som har bestått av Kurt Fjermestad (politiet), Ivar Aarstad (miljøvernleder i Lund kommune) og Johan Tore Rødland (NOF). Utvalget har gjennomført et prosjekt med skolebesøk i 6 og 8.klasse, der ulike former for faunakriminalitet er blitt presentert . Det har vært gjennom ført 2 skolebesøk i Lund, 2 i Eigersund og 1 i Sokndal. Det er brukt 2 skoletimer pr. besøk. Bl.a. er NOF's lysbildeserie om faunakriminalitet kjøpt inn og benyttet under besøkene. Under besøket på besøket i Sokndal representerte Jostein Grastveit NOF.

John Grønning og Jostein Grastveit representerte NOF Dalane på møte om miljø- og kulturvern på Landbrukssenteret, Helleland i regi av Eigersund politistasjon. 
Møtet var et debattmøte for ulike interessegrupper med 1.statsadvokat Jørn Holme fra Økokrim som innleder. 
Lokallaget deltok på stand på Egersund torg lørdag 19.10 sammen med Miljøheimevernet og Hagelaget i forbindelse med årets TV-aksjon. På grunn av høljregn hele formiddagen ble standen relativt dårlig besøkt.

Prosjekter med deltakelse av medlemmer i Dalane lokallag.

1. Vinteratlas (10x10 km ruter) : Meget god start på prosjektet i Dalane, med observasjoner fra alle ruter i Dalaneregionen. Høyeste antall arter i en rute var 98. De fleste av medlemmene har bidratt med opplysninger til prosjektet. 
2. Vinterfugltellinger : Punkttaksering av faste ruter hvert år. 3 deltagere vinteren 95/96. Prosjektet har lidd av manglende oppfølging på sentralt hold gjennom flere år.
3. Hagefugltelling : Registrering av maksimalt antall individer av hver art i hagen hver uke fra oktober til mai. Det kom inn skjema fra 9 deltagere i Dalane sesongen 95/96.
4.Svanetelling : Årviss registrering av overvintrende svaner i februar måned . 3-4 deltagere.
5.Vårtrekk : Registrering av ankomsttider for hver art i hver av kommunene. 8 deltagere.
6. Reirkort : Detaljerte reirobservasjoner sendes Zoologisk museum i Bergen. 2-3 deltagere.
7. Hekkefugltaksering : Punkttaksering av revir på 20 punkter langs en rute som er fast fra år til år. Medlemmer av Dalane lokallag deltok for første gang i 1996, i det 4 medlemmer takserte 1 rute hver.
8. Låvesvaleprosjektet : Ringmerking av unger samt voksne på overnattingsplass. Prosjektet startet i 1995 i forbindelse med "årets fugl". NOF Dalane har i år satset spesielt på merking av svaler på overnattingsplass på Tengesdal. Totalt er over 1000 låvesvaler merket av Sokndal RG i år. Det vil bli satset sterkt på dette prosjektet i 1997.
9."European Bird Watch" : Registrering av flest mulig arter og individer av fugl i løpet av helga 28-29.9, samt lokale arrangement for å få folk interessert i fugl og fuglevern. NOF Dalane hadde åpent hus på Eigerøy fuglestasjon for turgjengere til fyret, men arrangementet ble ødelagt av elendig vær. 
10. Åkerrikseprosjektet : Registrering av kreksende åkerrikser, samt om mulig å fange inn åkerrikser for ringmerking. I alt ble 2 hanner registrert. Av disse ble 1 ringmerket. I tillegg fikk vi melding om et mulig åkerriksekull i Bjerkreim.

Lokallaget har også kommet godt i gang med arbeidet med kommunevise artslister, og tar sikte på legge fram slike lister i løpet av 1997.

I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.
9 av medlemmene er også medlemmer av Sokndal ringmerkingsgruppe, som hadde et meget godt år med et stort antall ringmerkede arter. 


For styret i NOF, Dalane lokallag


Johan Tore Rødland
sekretær