Referat fra styremøte oktober 2003

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag  12. november 2003

Referat fra styremøtet i oktober

Referat styremøte NOF, Dalane lokallag

Styremøte i NOF, Dalane lokallag ble avholdt mandag 27.10.2003 hos Ivar Sleveland på Svanes.

Følgende var til stede : Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Steinar Grøsfjell, Sigfred Mydland, Egil Omdal ,Alf Laksesvela og Leif Arne Lien.

Meldt forfall : John Grønning.

Sak 4/03.

Program våren 2004.

Programmet for våren ble vedtatt. Det sendes ut til medlemmene i fargetrykk og legges ut på lokallagets hjemmesider.

Sak 5/03.

Nye møtelokaler.

Jostein Grastveit har bedt lokallaget undersøke alternative møtelokaler, da han ikke lenger kan ta på seg ansvaret med nøkkel til lokalene vi har fått benytte hos Dalane energi i Sokndal og Eigersund.

Jan Petter Leidland har forespurt Eigersund kommune, og fått tilbud om å benytte lokalene i Pingvinen fritidsklubb (Eikundabygget), mens Bjørn Erik Paulsen har undersøkt i Sokndal og fått tilbud om lokaler på den gamle skolen.

Vedtak : Styret betrakter begge lokalene som gode løsninger, og slutter seg til forslagene. Ivar Sleveland og Leif Arne Lien foretar en befaring på Pingvinen så snart som mulig.

Sak 6/03.

Julebord /sosialt samvær.

Fjorårets arrangement var særdeles vellykket, og det kan være aktuelt å forsøke noe liknende i år. Johan Tore / Anne Kristine Rødland har tilbudt seg å være vertskap i år.

Vedtak : Styret takker ja til tilbudet. Mat bestilles fra cateringselskap.

Datoen blir enten fredag 28.nov. eller lørdag 29.nov. Ivar Sleveland lodder interessen på møtet 6.nov. Det sendes ut en beskjed om bindende påmelding.

Sak 7/03.

Gamle Falco/andre fugletidsskrifter til Eigerøy fuglestasjon.

Det har ligget en rekke gamle Falco og andre lokaltidsskrifter på Revtangen, og Stavanger museum ønsker at disse flyttes. På siste styremøte i NOF avd. Rogaland ble det vedtatt å oppbevare et eksemplar av disse på Eigerøy fuglestasjon dersom lokallaget ser seg i stand til dette.

Vedtak : Ivar Sleveland kjøper inn en rimelig hylle på IKEA til å henge på veggen, samt oppbevaringsbokser til tidsskriftene.

Sak 8/03.

Ringtrostprosjekt. Har dette noe for seg i Dalane ?

NOF avd. Rogaland ønsker å undersøke bestandsutviklingen hos ringtrost i forbindelse med søknad om viltfondsmidler. Det ble også foretatt en forundersøkelse i fjor med sjekking av enkelte kjente lokaliteter.

Vedtak : Steinar Grøssfjell tar kontakt med Ingvar Byrkjedal vedrørende eldre opplysniger samt metodikk.

Sak 9/03.

Forespørsel om heving av holme i Lygre.

Et knoppsvanepar har etablert seg på en holme i Lygre. Holmen er utsatt for oversvømmelser, og dette vil enkelte år medføre at hekkingen blir mislykket. NOF Dalane har fått en henvendelse pr. telefon fra en av beboerne i nærheten om vi har mulighet til å heve holmen noe slik at svanene har større mulighet til vellykket hekking.

Vedtak : Knoppsvanen er ikke truet, men tvert i mot i sterk ekspansjon for tida. NOF Dalane ser det derfor ikke som påkrevet å gå til et så vidt omfattende tiltak som det her er snakk om.

Det anses også som høyst usikkert om svanene ville gått til hekking på holmen om tiltaket ble gjennomført. Dersom velforening eller andre ønsker å utføre et slikt prosjekt, har vi ingen innvendinger mot dette, men vi ønsker ikke å påta oss noe slikt oppdrag selv.

Sak 10/03.

Eventuelt.

  • Stoff til Falco. Ivar Sleveland oppfordret de tilstedeværende om å bidra med stoff til Falco.
  • Bilstereoanlegget som var tiltenkt å være reserveanlegg på fyret (sak 3/03) har vist seg å være verre å få anskaffet enn vi hadde beregnet, så det får vi bare vente med til det dukker opp et nytt tilbud.

Johan Tore Rødland

referent