Referat styremøte august 2003

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag  13. august 2003

Referat fra styremøtet august 2003.

Referat styremøte NOF, Dalane lokallag

Styremøte i NOF, Dalane lokallag ble avholdt mandag 04.08.2003 hos Ivar Sleveland på Svanes.

Følgende var til stede : Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Steinar Grøssfjell, John Grønning, Alf Laksesvela og Leif Arne Lien.

Sak 1.

Program høsten 2003.

Programmet for høsten ble vedtatt. Det sendes ut til medlemmene i fargetrykk og legges ut på lokallagets hjemmesider. Årsmøtet ble fastlagt til 8.januar 2004.

Sak 2.

Biologisk mangfold Eigersund kommune – Henvendelse fra Toralf Tysse, Ambio.

Lokallaget mottok en henvendelse fra Ambio, ved Toralf Tysse, som har fått i oppdrag av Eigersund kommune å kartlegge biologisk mangfold i kommunen. Tysse ønsket opplysninger fra NOF Dalane, spesielt med tanke på aktuelle biotoptyper som kunne befares.

Styremedlemmene var generelt noe betenkt på å bidra med gratis data til kommersielle aktører, som vil være i konkurranse med mulige inntektskilder for NOF.

I dette spesielle tilfellet fant styret likevel å kunne foreslå en del aktuelle områder for feltarbeid, og styrets medlemmer ga en del opplysninger i tilknytning til disse.

Vedtak

Ivar Sleveland renskriver de angitte opplysninger og sender disse til Toralf Tysse.

Sak 3.

Eventuelt.

  • Oppslagstavla til Eigerøy fuglestasjon monteres på dugnad torsdag 7.august.
  • Det er opprettet en vernegruppe for Bjerkreimsvassdraget, hvor NOF er deltaker. John Grønning orienterte kort om status for denne pr. i dag.
  • Ivar Sleveland hare bestilt en brukt bilkassettspiller. Det ble vedtatt at denne skal overføres til lokallaget som reservespiller på Eigerøy fuglestasjon.
  • Johan Tore Rødland

    referent